" เ มื่ อ นั้ น เ ร า จ ะ มี ค ว า ม สุ ข "

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2558

 

 

" เ มื่ อ นั้ น เ ร า จ ะ มี ค ว า ม สุ ข "
       (สมปรารถนาอย่างแท้จริง)

 

    ใครเกิดมาแม้จะมีอายุยืนถึง ๑๐๐ ปี สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติก็ตาม แต่ว่าไม่มีโอกาสสร้างบารมี ไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรม ชีวิตของบุคคลนั้น ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แค่มีอายุยืน แค่มีสมบัติใช้เท่านั้น 

 

เพราะฉะนั้น อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรค เป็นข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขในการทำความดี นั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อเข้าไปถึงสรณะภายในได้ 

 

ถ้าหากเรายังเข้าไม่ถึงสรณะภายใน หรือเข้าถึงแล้วยังไม่มั่นคง ชีวิตเราก็ยังไม่ปลอดภัย เราจะต้องปรารภความเพียร หมั่นทำใจหยุดใจนิ่ง จนเข้าไปถึงธรรมภายใน ให้ได้มั่นคงจนเป็นอันหนึ่ง อันเดียว กันได้เมื่อไร 

 

เมื่อนั้นเราจะมีความสุข สมปรารถนาอย่างแท้จริง

 

 

"ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่"

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร