" เ มื่ อ นั้ น เ ร า จ ะ มี ค ว า ม สุ ข "

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2558

 

 

" เ มื่ อ นั้ น เ ร า จ ะ มี ค ว า ม สุ ข "
       (สมปรารถนาอย่างแท้จริง)

 

    ใครเกิดมาแม้จะมีอายุยืนถึง ๑๐๐ ปี สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติก็ตาม แต่ว่าไม่มีโอกาสสร้างบารมี ไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรม ชีวิตของบุคคลนั้น ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แค่มีอายุยืน แค่มีสมบัติใช้เท่านั้น 

 

เพราะฉะนั้น อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรค เป็นข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขในการทำความดี นั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อเข้าไปถึงสรณะภายในได้ 

 

ถ้าหากเรายังเข้าไม่ถึงสรณะภายใน หรือเข้าถึงแล้วยังไม่มั่นคง ชีวิตเราก็ยังไม่ปลอดภัย เราจะต้องปรารภความเพียร หมั่นทำใจหยุดใจนิ่ง จนเข้าไปถึงธรรมภายใน ให้ได้มั่นคงจนเป็นอันหนึ่ง อันเดียว กันได้เมื่อไร 

 

เมื่อนั้นเราจะมีความสุข สมปรารถนาอย่างแท้จริง

 

 

"ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่"