สามีภรรยาทั้งสอง เป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

    "สามีภรรยาทั้งสอง เป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความประพฤติสำรวม ดำรงชีพอยู่โดยธรรม เจรจาไพเราะต่อกัน ย่อมพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต เมื่อสามีภรรยาทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่ปรองดองกัน ไม่มีใจคิดร้ายต่อกัน เป็นผู้ประพฤติธรรมในโลกนี้ มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก" สังวาสสูตร

 

  คุณธรรมที่จะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาว อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในโลกนี้ และเมื่อละโลกไปแล้ว ก็ยังไปสู่สุคติโลกสวรรค์

 

1.มีศรัทธาเสมอกัน มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

 

2.มีศีลเสมอกัน ไม่ประพฤตินอกใจกัน ถ้าทั้งคู่ประพฤติธรรม สำรวมกาย วาจา ใจเป็นปกติ ก็จะทำให้อยู่  ร่วมกันอย่างมีความสุข จะเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 

3.มีจาคะเสมอกัน คือ มีนิสัยใจคอในการเสียสละช่วยเหลือคนอื่น ไม่ตระหนี่ในการให้ทาน

 

4.มีปัญญาเสมอกัน ใช้เหตุใช้ผล ใช้สติมากกว่าอารมณ์ มีความเห็นอกเห็นใจกัน หากเป็นเช่นนี้ ชีวิตคู่จะดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความสุข

 

  ใครได้คู่ครองที่มีคุณสมบัติทั้ง 4 ประการเช่นนี้ ก็จะเป็นคู่บุญคู่บารมี ทำความดีอย่างยั่งยืนร่วมกันไปตลอดเส้นทาง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร