เรื่องของชีวิตมันซับซ้อน

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2558

 

 

เรื่องของชีวิตมันซับซ้อน
เราอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่เพื่อคว ามอยู่รอด
เก่งในเรื่องทำมาหากินอย่างเดียว...มันไม่พอ
ต้องเอาตัวให้รอดด้วย
รอดจากอบาย รอดจากภัยในวัฏสงสาร
รอดขึ้นไปเกิดบนสวรรค์
และรอดจากกิเลสอาสวะไปสู่นิพพาน

 

๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(คุณครูไม่ใหญ่)