บุคคลผู้ประทุษร้าย

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2558

 

บุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย

 

บุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ ๑๐ ประการเป็นแท้” 

“ผู้ใด ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ผู้ไม่มีอาชญา ด้วยอาชญา ย่อมถึงฐานะ ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียว คือ 

ถึงเวทนากล้า ๑ 
ความเสื่อมทรัพย์ ๑ 
ความสลายแห่งสรีระ ๑
อาพาธหนัก ๑ 
ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ๑ 
ความขัดข้องแต่พระราชา ๑ 
การถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรง ๑ 
ความย่อยยับแห่งเครือญาติ ๑ 
ความเสียหายแห่งโภคะทั้งหลาย ๑ 
อีกอย่างกนึ่ง ไฟป่าย่อมไหม้เรือนของเขา, 
ผู้นั้นมีปัญญาทราม เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงนรก.”