เวรระงับด้วยการไม่จองเวร

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2558

 

เวรระงับด้วยการไม่จองเวร

 

พุทธพจน์เตือนใจ

     "เวรของผู้จองเวร  ย่อมไม่ระงับ  เวรของผู้ไม่จองเวร  ย่อมระงับได้”   ขุททกนิกาย ธรรมบท

      การผูกโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรกันนั้น ไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธ  และยังก่อให้เกิดโทษอย่างมหันต์อีกด้วยทั้งในภพนี้และภพหน้า ตลอดจนชีวิตอันแสนทุกข์ทรมานยาวนานในสังสารวัฏ  ดังนั้นจึงไม่ผูกโกรธจองเวรกัน แต่จะให้อภัยและมีเมตตาจิตต่อกัน  
      การให้อภัยซึ่งกันและกันทำให้ไม่ต้องก่อเวร  เพราะคนเราต้องเข้าใจความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่า ในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม  เมื่อไม่สมบูรณ์ บางครั้งคนอื่นอาจทำผิดพลาดล่วงเกินเรา หรือเราอาจไปทำผิดพลาดล่วงเกินคนอื่น ทั้งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตาม แต่ถ้าเราต่างให้อภัยซึ่งกันและกันแล้ว  เวรนั้นย่อมจะระงับไป  เพราะเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวร  แต่เวรจะไม่ระงับเมื่อต่างผูกเวรกัน

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร