ผู้ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผล

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2548

 

ผู้ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผล

 

“หากกล่าวพุทธพจน์ได้มาก แต่เป็นคนประมาท
ไม่ทำตามพุทธพจน์นั้น ก็ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผล
เหมือนคนเลี้ยงโค คอยนับโคให้ผู้อื่นฉะนั้น ”


 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘