ความแตกต่างระหว่างสมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2558

 

 

 ความแตกต่างระหว่างสมถกัมมัฏฐาน

และวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 

            ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า กัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนามี 2 อย่าง คือ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนา- กัมมัฏฐาน ทั้ง 2 ประการนี้ เรียกว่า ภาวนา คือ การทำให้เกิดขื้นเจริญขึ้น เพราะต้องอาศัยฉันทะ ความเพียร และการหมั่นฝึกฝน จึงจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งทั้ง 2 ประการนี้มีลักษณะ วิธีการ และผลที่เกิดขึ้น แตกต่างกัน ตามตารางวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

จากหนังสือ DOUMD 305  สมาธิ 5

หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน