Marriage is a lottery"การแต่งงานก็คือการเสี่ยงโชค"

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

 

Marriage is a lottery"การแต่งงานก็คือการเสี่ยงโชค"

 

Marriage is a lottery
"การแต่งงานก็คือการเสี่ยงโชค"

              It all depends on the luck of the draw. One can never tell beforehand what sort of partner is going to turn out to be.
 

             (สิ่งที่เราสุ่มเลือกล้วนขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนา เพราะคนเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่า คู่ชีวิตของเรานั้น สุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นคนเช่นไร)