ความเป็นมาของมรณานุสติ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2558

 

ความเป็นมาของมรณานุสติ

            มรณานุสติ หรือมรณัสสติ คือ การระลึกถึงความตาย ความแตกดับของสังขารร่างกาย เป็นอารมณ์ ท่านกล่าวไว้ว่า มรณานุสติ เป็นกัมมัฏฐานหนึ่งในบรรดากัมมัฏฐานที่เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติกัมมัฏฐานอื่นๆ ที่เรียกว่า สัพพัตถกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานนี้ท่านกล่าวว่า บุคคลควรปรารถนาในที่ทั้งปวง เพราะมีอุปการะมาก และเป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรเนืองๆ1)

            ในพระไตรปิฏกได้กล่าวถึงการเจริญมรณานุสติย่อมทำให้บรรลุธรรมได้ว่า”ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด”2)

 

------------------------------------------------------------------------

1) วินัยปิฎก มหาวิภังค์, มก. เล่ม 2 หน้า 352.
2) อังคุตตรนิกาย ฉักกนิกาย, มก. เล่ม 36 ข้อ 290 หนย้า 570.

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี