ประโยชน์ที่ดีที่สุด ของการตื่นเช้าในวันใหม่

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

ประโยชน์ที่ดีที่สุด ของการตื่นเช้าในวันใหม่

 

พุทธภาษิตสอนใจ 

  ประโยชน์ที่ดีที่สุด ของการตื่นเช้าในวันใหม่

          คือ โอกาสในการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ ประการสำคัญที่สุด คือการเริ่มต้นมองโลกในแง่ดี สายตาที่ลืมตามอง ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ควรเลือกมองแต่สิ่งดีๆ และจิตใจ หรือความนึกคิด ตั้งแต่รู้สึกตัวเมื่อตื่นขึ้นมา ควรคิดบวก หรือคิดดี (คติ) ไว้ก่อน อย่าคิดลบ (อคติ) เพราะก้าวแรกของความคิด ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ถือว่ามีอิทธิพลต่อชีวิต ตลอดทั้งวันของเรา 

        พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “จิตฺเต สงฺกิลิฎฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา แปลว่า เมื่อจิตคิดไม่ดี เศร้าหมอง ความทุกข์ ความไม่ดี เป็นที่หวังได้” และว่า “จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา แปลว่า เมื่อจิตคิดดี ไม่เศร้าหมอง ความสุข สิ่งดีๆ เป็นที่หวังได้”

          ความสุขตลอดทั้งวัน อยู่ที่ตัวของเราทำ (คือมองและคิด) ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นๆ และสิ่งอื่นๆ

         เพราะฉะนั้น การคิดดี คิดบวก เป็นกุศลอย่างแรง ทำให้ไม่ทุกข์ ใครจะทำ จะว่าอย่างไร เราไม่โกรธตอบ ให้คิดว่าช่าง เพราะใครทำอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เมื่อคิดเช่นนี้แล้ว ใจเราก็เป็นสุข

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร