รีบทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเถิด

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

 

รีบทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเถิด

 

            เพราะฉะนั้น ใครไม่รู้จักธรรมรส รีบทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเถิด ใครรู้เขาก็ย่อมรู้ในใจ คนอื่นยังไม่รู้จักรสพระพุทธศาสนาเลย เขาก็รู้ชัดอย่างนี้ เหตุฉะนั้นให้รีบตั้งใจแน่นอน ทำใจของตัวให้หยุด จะเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยแท้  ถ้าไม่ตั้งใจให้แน่นอนอย่างนี้ ก็เป็นเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ไม่รู้จักรสธรรมปฏิบัติว่าเป็นประการใด

 

 

พระมงคลเทพมุนี  โพธิปักขิยธรรมกถา อริยอัฏฐังคิกมรรค (ไม่ได้ระบุวันที่)