สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับมุทิตาภาวนา

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับมุทิตาภาวนา

1.ลักษณะ : มีการบันเทิงใจในคุณความดี ทรัพย์ บริวาร ความสุข ของผู้อื่น เป็นลักษณะ

2.กิจ : มีการไม่ริษยาในคุณความดี ทรัพย์ บริวาร ความสุข ของผู้อื่น เป็นกิจ

3.อาการปรากฏ : ทำลายความริษยา เป็นอาการปรากฏแก่ผู้ที่ทำการ เจริญมุทิตา

4.เหตุใกล้ : มีการรู้เห็นความเจริญด้วยคุณความดี ทรัพย์ บริวาร ความสุขของผู้อื่นเป็นเหตุใกล้

5.ความสมบูรณ์ : มีการสงบจากความไม่พอใจในสมบัติของผู้อื่น เป็นความสมบูรณ์แห่งมุทิตา

6.ความเสื่อมเสีย : ความสุข รื่นเริง โอ้อวด กำหนัด เกิดขึ้น เป็นความเสื่อมเสียของ มุทิตา

7.ข้าศึกใกล้ : มีความยินดีที่เนื่องด้วยกามคุณอารมณ์ เป็นศัตรูใกล้

8.ข้าศึกไกล : ความไม่ยินดีไม่สบายใจในความเจริญของผู้อื่น เป็นศัตรูไกล

 

----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001131800810496 Mins