การมีความสุข

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

 

All happiness or unhappiness solely depends

upon the quality of the object to which

we are attached by love.

 

การมีความสุขหรือการไม่มีความสุข

ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งของที่เราเอาใจไปผูกพัน

 

 

Baruch Spinoza