"ทางสายกลาง"

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

"ทางสายกลาง"

 

"ทางสายกลาง"
     จะต้องไม่โต่ง
    ไปข้างใดข้างหนึ่ง
     ไม่ซ้าย ไม่ขวา

      มันต้องพอดี...พอดี

       เราจะเอาชนะมัน
           ตรงนี้แหละ
           ถ้าไม่โต่ง...
เราจะเข้าไปสู่ภายในได้
 แต่มันจะคอยดึงใจเรา
ให้โต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง 

       เราจึงจำเป็น

      ต้องปล่อยวาง

   เพื่อเปิดช่องให้ใจ
  ได้รับความสุขบ้าง

เราถึงจะเข้ากลางได้


 

   "คุณครูไม่ใหญ่"