ประเภทของธาตุ 18 แบ่งตามหน้าที่

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2558

 

ประเภทของธาตุ 18 แบ่งตามหน้าที่

ธาตุทั้ง 18 นี้เมื่อจำแนกเข้าในชุดเดียวกัน ทำหน้าที่ด้วยกัน จำแนกออกเป็น 6 หมวด คือ

1.จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ

2.โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ

3.ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ

4.ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ

5.กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ

6.มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ

 

  • จักขุ ก็เป็นธาตุ รูปที่มากระทบจักขุก็เป็นธาตุ วิญญาณธาตุที่แล่นไปรับรู้รูปที่มากระทบนัยน์ตาก็เป็นธาตุ
  • หู ก็เป็นธาตุ เสียงที่มากระทบหูก็เป็นธาตุ วิญญาณธาตุที่แล่นไปรับรู้เสียงที่มากระทบหูก็เป็นธาตุ
  • จมูก ก็เป็นธาตุ กลิ่นที่มากระทบจมูกก็เป็นธาตุ วิญญาณธาตุที่แล่นไปตามจมูกก็เป็นธาตุ
  • ลิ้น ก็เป็นธาตุ รสที่มากระทบลิ้นก็เป็นธาตุ วิญญาณธาตุที่แล่นไปตามลิ้นก็เป็นธาตุ
  • กาย ก็เป็นธาตุ สัมผัสถูกต้องก็เป็นธาตุ วิญญาณที่รู้สัมผัสนั่นก็เป็นธาตุ
  • ใจ เป็นธาตุ อารมณ์ที่เกิดกับใจก็เป็นธาตุ วิญญาณที่รู้อารมณ์ที่เกิดกับใจนั้นก็เป็นธาตุ4)

------------------------------------------------------------

4) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำก, มรดกธรรมของหลวงวัดปากน้ำ(พระมงคลเทพมุนี), กรุงเทพฯ : อมรินทร์ แอน พับลิชชิ่ง, 2539 หน้า 156-159.

MD 408 สมาธิ 8: วิปัสสนากัมมัฏฐาน