พระรัตนตรัยภายใน

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

 

พระรัตนตรัยภายใน

 

พระรัตนตรัยภายในนั่นแหละ
ที่จะพาเราข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งพระนิพพาน

 

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘