ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมใจจัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มจากภาครัฐโดยคณะรัฐมนตรี ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีความหมาย ดังนี้
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้เกิดเหตุอันน่าสลดใจ นั่นคือ น้ำป่าและดินโคลนถล่ม พื้นที่บางส่วนทางภาคเหนือของไทย ทำให้บ้านเรือนเสียหายอย่างมหาศาล ผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า 300 คน ทางหน่วยงานของรัฐบาลก็ได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันที
...อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีเทลีนคอน กรีตบันไดขาขึ้น ณ มหารัตนวิหารคด พิธีเริ่มในเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้ว ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เก็บไว้ เป็นภาพความทรงจำของการสร้างบารมีที่งดงาม
...อ่านต่อ
วันที่ 9 มิ.ย. 2549 ประชาชนชาวไทยร่วมกันเฉลิมฉลองอีกครั้ง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยกำหนดชื่องานว่า "การฉลองการเสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" ชื่อพระราชพิธีว่า "พระราชพิธีการฉลองการเสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติครบ 60 ปี"
...อ่านต่อ
  เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๔๙
...อ่านต่อ
เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๔๙ มหาเถรสมาคมได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พระสังฆาธิการผู้ทรงคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นกรณีพิเศษ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๙ รูป แบ่งเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ๕๒ รูป ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ๑๗ รูป
...อ่านต่อ
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันสนับสนุนการประชาสัมพันธ์"รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด " เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์"
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระมหาเถระผู้ยังคุณูปการแก่คณะสงฆ์และสังฆมณฑลนานัปการ พระเดชพระคุณฯ อุทิศตนเพื่องานพระศาสนาอย่างยิ่งยวด ด้วยปรีชาสามารถรับธุระหน้าที่เพื่อยังคุณประโยชน์ต่าง ๆ อยู่มากมาย ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนใต้ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการที่ปรึกษาพระธรรมจาริก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตร
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๑๒ แล้ว ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่เช้าได้มีประชาชนในพื้นที่ทยอยมาร่วมงานกันอย่างไม่ขาดสาย
...อ่านต่อ
ในด้านศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหลายประการในการทะนุบำรุงศาสนาต่างๆ ในประเทศไทยมีพระราชจริยวัตรเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงเป็นพุทธมามกะผู้เคร่งครัดและสม่ำเสมอด้วย ปฏิบัติบูชาทรงพระกรุณาประมวลคำสอนของพระภิกษุผู้เป็นพระอาจารย์ทรงคุณธรรมสูง
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ อธิบดีสงฆ์วัดยานนาวา พระมหาเถระแห่งสังฆมณฑล ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาพรหมวิหารธรรม เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรที่งดงาม พระผู้มุ่งอุทิศชีวิตถวายไว้ในพระพุทธศาสนา นำพาพุทธศาสนิกชนให้ตั้งอยู่ในหลักธรรมคำสั่งสอน เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความมุ่งมั่นเสียสละมากมายบำเพ็ญประโยชน์แก่ตน ทั้งเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนมายาวนาน จนเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ทั้งภายในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระทัยใส่ในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งแสดงความเก่าแก่และความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยที่มีมานานนับพันปีนั้น ทรงสนพระราชหฤทัยทะนุบำรุงอยู่เสมอ ทรงเป็นนักพัฒนาที่เห็นการณ์ไกลและแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของมวลพสกนิกร แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นนักอนุรักษ์ผู้คำนึงถึงอดีตอันดีงามของชาติไทยอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา ได้ชื่อว่าเป็น “วันพระพุทธเจ้า” เพราะความพ้องตรงกันของวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นความอัศจรรย์ที่เฉพาะสำหรับผู้มีบุญบารมีที่สั่งสมมาอย่างเต็มเปี่ยม และด้วยความยิ่งใหญ่ของคำสอนของพระองค์ที่แผ่ขยายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งประกาศยกย่องวันวิสาขบูชาให้เป็น วันสำคัญสากลของโลก
...อ่านต่อ
ธนาคารโลกได้เสนอไว้ใน The World Development Report 1993 เรื่อง ‘Investing in Health’ สนับสนุนรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ให้มีนโยบายควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุราอย่างเข้มงวด และระบุอย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้ ในเชิงสังคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
...อ่านต่อ
จากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่สังคมไทยนั้น มีทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดี อันส่งผลกระทบทำให้ในปัจจุบัน เยาวชนไทยห่างไกลคุณธรรม และศีลธรรมกันออกไป ทำให้ความประพฤติ และกิจกรรมของเยาวชนที่เปลี่ยนไป ทั้งในการเที่ยวเตร่กลางคืน ดื่มสุรา มั่วสุมสิ่งเสพติด เป็นต้น ไม่ใคร่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนเท่าที่ควร เหล่านี้ล้วนจะนำมาซึ่งสิ่งที่เลวร้ายเข้ามาสู่ชีวิตของอนาคตกำลังสำคัญของชาติทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชาปีนี้ มีสิ่งต้องสนใจมากมาย นอกจากว่า เป็นวันที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” แล้ว ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นเจ้าภาพและศูนย์กลางการจัดงาน ซึ่งในส่วนกลางมีการจัดหลัก ๓ จุด คือ พุทธมณฑล สนามหลวง และศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ
...อ่านต่อ
ความหมาย วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือ เดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อ ๓ เหตุการณ์สำคัญ เวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน คือ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องราวของพระพุทธองค์เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชาวพุทธตลอดมา แต่เนื่องจากชาวพุทธไม่ได้มีทั่วทั้งโลก และในอดีตการไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารยังไม่ทั่วถึงกัน เพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายภูมิภาคในโลกนี้ ไม่เคยได้รับรู้เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชาวโลกทุกๆ คน
...อ่านต่อ
จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ ๕๔ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบที่จะประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ หรือวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง
...อ่านต่อ
การมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาของคน ทั้งโรคที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ เกิดขึ้นตามอายุขัยและโรคที่เกิดขึ้นจากการทำร้ายตัวเอง แต่เราสามารถป้องกันโรคร้ายต่างๆได้ด้วยการรักษาที่ถูกวิธีหรือหาทางหลีกเลี่ยงภัยต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคนั้นๆ
...อ่านต่อ
8 พฤษภาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็น “วันกาชาดโลก” โดยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือInternational of red cross and red crescant societies ได้ใช้วันนี้ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ เป็นผู้ให้กำเนิดกาชาดขึ้นครั้งแรก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร