ความไม่ประมาท หมายถึง ความไม่เลินเล่อ ไม่พลั้ง ไม่เผลอ
...อ่านต่อ
นิพพาน หมายถึง การดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง
...อ่านต่อ
หลักธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุ "นิพพาน"
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
...อ่านต่อ
คำว่า "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ประกอบด้วยคำว่า "พระ + สัมมา + สัม + พุทธะ + เจ้า"
...อ่านต่อ
พระรัตนตรัยภายในคือรัตนะ 3 ประการที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน
...อ่านต่อ
พระรัตนตรัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือพระรัตนตรัยภายนอก และพระรัตนตรัยภายใน
...อ่านต่อ
พุทธมามกะคนสำคัญในพระพุทธศาสนามีหลายท่าน
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม
...อ่านต่อ
แจ้งความประสงค์ของตนแก่พระสงฆ์ ณ วัดในวัดหนึ่ง
...อ่านต่อ
คำว่า "พุทธมามกะ" แปลตามศัพท์ว่า "ผู้ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเรา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล