คำว่า จักร โดยทั่วไปหมายถึง ล้อ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานอรรถาธิบายว่า มรรคมีองค์ 8 ประการ
...อ่านต่อ
หนทางสายกลางอันประเสริฐ ซึ่งประกอบด้วยองค์ 8 ประการ หรือเรียกว่า "มรรคมีองค์ 8"
...อ่านต่อ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ปฐมเทศนา ที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง 5 นี้ มีชื่อปรากฏในพระไตรปิฎกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร