ขันติ คือ ความอดทนต่ออารมณ์ ที่ไม่เป็นที่พอใจ (อกนิฏฐารมณ์) ไว้ได้ อด คือ ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ
...อ่านต่อ
ผู้ได้ชื่อว่ากัลยาณมิตร หมายถึงผู้ที่อุดมด้วยคุณธรรมความดีทั้งภายในและภายนอก
...อ่านต่อ
คุณธรรมของผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรของโลก
...อ่านต่อ
นสมัยพุทธกาล ณ เมืองอุคคะ มีเศรษฐีท่านหนึ่ง ชื่อว่า อุคคะ เป็นเพื่อนสนิทของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนหนังสือด้วยกัน วันหนึ่งท่านทั้งสองได้ตกลงกันว่า ภายภาคหน้า เมื่อเราทั้งสองเจริญวัยมีครอบครัว
...อ่านต่อ
การเลือกคบคนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะสามารถนำอนาคตของเรารุ่งโรจน์หรือ ตกต่ำได้
...อ่านต่อ
มิตรแท้มีอยู่ 4 ประเภทคือ
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล สันตติมหาอำมาตย์ ได้ฟังธรรมเพียงบทเดียว ก็สามารถบรรลุธรรมเป็น พระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา 4 ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ ท่านระลึกชาติไปดูว่าได้ทำความดีอะไรไว้ ถึงบรรลุธรรม
...อ่านต่อ
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร คุณธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการ
...อ่านต่อ
ตัวอย่างประกอบในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตรคือต้นทางแห่งการเจริญโพชฌงค์ 7 โพชฌงค์ คือ ธรรมะที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ ถ้าหากตั้งใจปฏิบัติตามหลักโพชฌงค์ 7 ประการ
...อ่านต่อ
ประโยขน์ของกัลยาณมิตรต่อโลกในพระไตรปิฏก
...อ่านต่อ
การได้คบกับกัลยาณมิตร จะทำให้มรรคมีองค์ 8 บริบูรณ์
...อ่านต่อ
เศรษฐียอดกัลยาณมิตร จะขอกล่าวถึงบุคคลสำคัญ ของโลกที่มีหัวใจยอดกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
คุณค่าของกัลยาณมิตร 1 กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ 2 กัลยาณมิตรเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
...อ่านต่อ
ความสำคัญของกัลยาณมิตร การเดินทางในยามราตรี จำเป็นต้องมีผู้คอยชี้ทางสว่าง ให้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
...อ่านต่อ
ในอเจลวิหาร ใกล้เคียงเชิงเขาโสภณ มีพระที่มีความชำนาญด้านการเทศน์ อนรูปหนึ่ง ชื่อพระโสณเถระ โยมบิดาของท่านเป็นนายพรานสุนัข
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง มีนักบวชชื่อสญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
...อ่านต่อ
หากพิจารณาลักษณะกัลยาณมิตรโดยยึดหลักของประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับ จากการมีกัลยาณมิตรหรือจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตรสามารถจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 1.กัลยาณมิตรในทางโลก 2.กัลยาณมิตรในทางธรรม
...อ่านต่อ
คำว่า "กัลยาณมิตร" มาจากคำว่า "กัลยาณ" มา กับคำว่า "มิตร" โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร