วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ การให้...มีความหมายยิ่งใหญ่

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียวการให้...มีความหมายยิ่งใหญ่

การให้...มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่เราคาดคิด
การให้...นำเราไปสู่ชีวิตอันยิ่งใหญ่จนถึงความเป็นอริยะ

            หากเริ่มต้นด้วยการ "ให้" ตั้งแต่วันนี้ เราย่อมสามารถพัฒนาชีวิตของเราให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดแห่งชีวิตได้ และสามารถเป็นผู้ยืนยันด้วยตัวเองว่า ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของดีจริง และให้ผลดีจริง แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม เฉกเช่นพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายในกาลก่อน กว่าจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิต ท่านต้องสั่งสมบุญเรื่อยมาไม่ได้หยุดพักเลย ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เมื่อได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต แล้วมองย้อนกลับไปดูการสร้างบารมีที่ผ่านมาครั้งใด จะเห็นแต่ภาพประวัติศาสตร์ชีวิต อันดีงาม เช่นเดียวกับภาพมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัด ทั่วไทย ที่ผ่านมา นำมาซึ่งความปีติภาคภูมิใจทุกครั้งที่ระลึกถึง


ตักบาตรพระ ๑,๕๕๑ รูป กรุงเทพมหานคร

            เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับชมรมพัฒนาศักยภาพและชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๕๑ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๑ ปีของสถาบัน โดยมีพระมหาสมบัติ สุรสัมปติ เจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธา เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง


           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดตักบาตรต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ แล้ว เพราะ สถาบันฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการให้ รวมทั้งปรารถนาให้นักศึกษารักการทำ ความดี มีศีลธรรม และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีให้เกิดขึ้นในใจของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน

           อาหารที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ จะนำไปถวายพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ท่านมีกำลังใจในการหยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนาตลอดไปตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป จังหวัดราชบุรี

            เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ บริเวณถนนคฑาธร เริ่มตั้งแต่หอนาฬิกาโรงพยาบาลราชบุรีจนถึงสี่แยก หลังสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็น ชาวพุทธอย่างแท้จริง การตักบาตรในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดตักบาตร พระจำนวน ๑๐,๐๐๐ รูป ครั้งที่ ๒ ของชาวจังหวัดราชบุรี
           พิธีตักบาตรในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ทุกวัดทั่วไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ส่วนอาหารที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด และมอบให้ชาวไทยพุทธ รวมทั้งทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ และนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในประเทศไทย


ตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป จังหวัดนครศรีธรรมราช

            เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความเมตตา จากพระเทพสิริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายมหานิกาย ไปเป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         การตักบาตรครั้งนี้ตรงกับบุญสารทเดือน ๑๐ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นอุทิศบุญกุศล ให้กับบรรพบุรุษของชาวนครศรีธรรมราช
         การตักบาตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง

          อาหารที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด และมอบเป็นกำลังใจแก่ชาวไทยพุทธ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ทั้งยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย


ตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป จังหวัดกาฬสินธุ์

            เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธี ตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป ณ ถนนหน้าอนุสาวรีย์ท้าวพระยาชัยสุนทร-ถนนภิรมย์ หน้าจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ได้รับความเมตตาจากพระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานสงฆ์ และ ได้รับเกียรติจากนางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงจำนวนหลายพันคนมาร่วมงาน          การตักบาตรพระครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

          จตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรจะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้


ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดสมุทรสาคร

           เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๑,๑๑๑ รูป ณ ถนนหน้าโรงภาพยนตร์บ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสาคร- พิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธาน สงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ในการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็น ชาวพุทธอย่างแท้จริง           การตักบาตรพระครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมถวาย เป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง

            อาหารที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด และมอบเป็นกำลังใจแก่ชาวไทยพุทธ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร