วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป

ทุกวัดทั่วไทย

 

         การทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ แต่ในปัจจุบัน น่าเป็นห่วงว่าประเพณีการตักบาตรนับวันจะลดน้อยถอยลงไปจากสังคมไทย ด้วยภาวะ เศรษฐกิจและสังคมที่แข่งขันกันทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี

         ด้วยจุดประสงค์ที่ปรารถนาจะให้เหล่าพุทธบริษัท ๔ เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาประเพณีที่ดีงามของการตักบาตร ให้เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่เข้มแข็งในชุมชน ตลอดจนเป็นมรดกธรรมอันทรงคุณค่าตกทอดถึงอนุชนคนรุ่นหลัง ทำให้ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ได้ก้าวสู่ โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย อย่างภาคภูมิใจ โดยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อก่อ ให้เกิดพลังพุทธบริษัท ๔ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิม

         พระภิกษุสามเณรถือเป็นเนื้อนาบุญของโลก ท่านเป็นผู้ธำรงรักษามรดกธรรมของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้เป็นแสงสว่างแก่พวกเราทุกคน จึงนับได้ว่าท่านมีหน้าที่เป็นครูสอนศีลธรรมให้กับคนในสังคม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการศึกษาทางโลกแห่งใด จะสามารถทำได้ และการจะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานได้นั้น ทำได้ด้วย การตักบาตรทำบุญแด่พระภิกษุสามเณรเป็นเบื้องต้น ดังนั้น ขอให้เรามีความภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ และได้ทำหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบนานเท่านาน

ตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป จังหวัดสุรินทร์

         เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธี ตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป ณ ถนนกรุงศรีใน หน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายมหานิกาย พร้อมด้วยพระราชวรคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายธรรมยุต มาเป็นประธาน สงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
         อาหารที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายแด่ พุทธบุตร ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ นำไป มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขาดแคลน และนำไปเป็น ภัตตาหารสำหรับพระธรรมทายาทที่จำพรรษาตามศูนย์อบรมต่าง ๆ จำนวน ๑๔ วัด ในจังหวัดสุรินทร์
ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ โดยการนำของพระธรรมโมลีและพระราชวรคุณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองสุรินทร์ กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สมาคมกู้ภัยสุรินทร์ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์อบรมพระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ในจังหวัดสุรินทร์ทุกศูนย์ ศูนย์กัลยาณมิตรสุรินทร์ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป จังหวัดสงขลา

         เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธี ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับความ เมตตาจากพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๘ มาเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากพลตรีอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วย

         นับเป็นโอกาสดีของชาวพุทธที่ได้ตักบาตรถวายสังฆทานกับคณะพระภิกษุสงฆ์ใน ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

         ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๘ คณะสงฆ์ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ คณะสงฆ์ประเทศมาเลเซีย คณะสงฆ์ประเทศสิงคโปร์ คณะสงฆ์ประเทศอินโดนีเซีย กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ สถานีตำรวจอำเภอหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้เขต ๑ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา บริษัทเอกชนต่างๆ มูลนิธิท่งเซี่ยงตึ้ง องค์กรชาวพุทธไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เครือข่ายกัลยาณมิตรภาคใต้ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมบัณฑิตรัตน์ มูลนิธิ ๖๐ ปี ธรรมชัย วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดนครราชสีมา

         เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รับความ เมตตาจากพระเทพสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติ จากนายวิทยา กามนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง

         การตักบาตรพระในครั้งนี้ นับเป็นมหากุศล อันยิ่งใหญ่ นอกจากเป็นการตักบาตรพระในโครงการ อุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ที่ประจำศูนย์อบรมอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจพุทธบุตร ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย
         ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา ตำรวจภูธรภาค ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ห้างคลังพลาซ่า เทสโก้โลตัส แม็คโคร เดอะมอลล์ หมอยาพลาซ่า เกริกไกรเอนเตอร์ไพรซ์ ดู โฮม โคราช วิลเลจ เซเว่นเจมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เด็กดี V-Star จากโรงเรียนตะวันชัยวิทยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดบุรีรัมย์

         เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ณ ถนนรมย์บุรี บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับความเมตตาจากพระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายธรรมยุต พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในพิธี โดยมีกัลฯปราณี โรจนสินวิไล เป็นผู้แทนนำกล่าวรายงาน ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็น ชาวพุทธอย่างแท้จริง

         ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมคนรักบุญ บุรีรัมย์นวรัตน์ บริษัทโอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด น้ำตาลบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชมรมบุรีรัมย์ร่มเย็น สำนักงานกัลยาณมิตรบุรีรัมย์ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนอิสานโกศลศึกษา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บริษัทห้างร้าน พ่อค้าประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
ตักบาตรพระ ๒,๕๐๐ รูป จังหวัดร้อยเอ็ด

         เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธี ตักบาตรพระ ๒,๕๐๐ รูป ณ ถนนสุริยเดชบำรุง หน้าประตูสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยได้รับ ความเมตตาจากพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ พระราชธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายมหานิกาย พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติ จากนายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธาน โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวให้การต้อนรับทุกท่าน


         ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยทุกวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๑,๒,๓ กองพลทหารราบที่ ๖ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด สถานีตำรวจทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมกัลยาณมิตรร้อยเอ็ดแสนบุญ ชมรมอุบาสิกาแก้วร้อยเอ็ด สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมบัณฑิตรัตน์ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
ตักบาตรพระ ๒,๑๐๐ รูป จังหวัดสระแก้ว

         เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๑๐๐ รูป ที่จังหวัดสระแก้ว บริเวณ ถนนศรีเพ็ญ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ โดยมีพระภิกษุสงฆ์จาก ๓ ประเทศมาเป็นเนื้อนาบุญ คือ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยได้รับความเมตตา จากพระครูธำรงปริยัติคุณ รักษาการเจ้าคณะอำเภอ เมืองสระแก้ว เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายเริงชัย ไชยวัฒน์ นายอำเภออรัญประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน และก่อนพิธีตักบาตร พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

         ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้าน ทั่วไทยทุกวัดในจังหวัดสระแก้ว คณะสงฆ์กัมพูชา คณะสงฆ์นานาชาติ คณะสงฆ์เวียดนาม ชมรมอรัญร่มเย็น เด็กดี V-Star ผู้นำบุญภาคตะวันออก ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร