วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กฐินบรมจักรพรรดิ

ทบทวนบุญ

 เรื่อง : อุบลเขียว

 

 

           เฉกเช่นภาพของยอดนักสร้างบารมีในพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นประธานกองกฐินทุกท่าน ทั้งทำด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นทำ หรือแม้แต่ผู้ร่วมอนุโมทนาบุญในวันนั้น เมื่อทำจิตให้เลื่อมใส แล้ว ผลบุญที่ได้ย่อมเพิ่มขึ้นทับทวี แม้กระทั่ง ณ วินาทีนี้ ที่เราตามระลึกถึง บุญย่อมเกิดขึ้นทุกครั้ง

 

 

            เรากำลังดำเนินรอยตามบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในกาลก่อน เป็นผู้โชคดีในจำนวนคนกว่าหกพันล้านคนทั่วโลก ที่มีโอกาสสร้างมหากาลทานเป็นสังฆทานแด่เนื้อนาบุญอันเลิศ นั่นคือ กฐินทาน ที่ ๑ ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ให้เป็นประวัติศาสตร์ ชีวิตอันดีงาม ที่นึกถึงครั้งใด รู้สึกปลื้มใจไปอีกนานแสนนาน

 

 

          เหมือนบุพกรรมของพระอรหันตเถระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาล นามว่า สุสัญญกเถระ ชื่อของท่านแปลตามตรงว่า ผู้จำได้หมายรู้ในสิ่งที่ดี หรือ ผู้ทำจิตให้เลื่อมใส ด้วยเหตุที่ท่านได้สั่งสมบุญไว้ในอดีต

              เรื่องมีอยู่ว่า ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นามว่า ติสสะ พระสุสัญญกเถระได้บังเกิดในตระกูลคฤหบดี วันหนึ่ง หลังจากพระบรมศาสดาได้เสด็จจาริกไปในชนบท อุบาสกได้เดินผ่านป่าอันรื่นรมย์ มองเห็นผ้าบังสุกุลจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้า คล้องที่ปลายไม้ต้นหนึ่ง

               หากเป็นผู้อื่นคงคิดว่าเป็นเพียงผ้าธรรมดา ผืนหนึ่ง แล้วเดินผ่านเลยไป แต่อุบาสกผู้มีปัญญาไม่ได้คิดเช่นนั้น เพียงแค่เห็นผ้าจีวรพลิ้วตามลมบนปลายไม้ ก็คิดว่า โอ งามจริงหนอ ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ ผ้าธรรมดาทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในโลกได้ง่ายๆ แต่เป็นผ้าของผู้ที่หมดสิ้นอาสวกิเลส เป็นธงชัยของพระอรหันต์ คิดดังนี้แล้วจิตเลื่อมใส แล้วรีบหา ดอกไม้มากราบไหว้บูชาทันที

           ด้วยบุญนี้ อุบาสกเมื่อละโลกแล้ว เวียนว่ายอยู่เพียงสุคติภพ เป็นเวลายาวนานถึง ๙๒ กัป และในกัปที่ ๔ นับจากกัปนี้ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ปกครองแผ่นดินทวีปทั้ง ๔ มีสมุทรสาครเป็นที่สุด พรั่งพร้อมด้วยรัตนะ ๗ ประการ พระนามว่า ทุมหระ เจริญด้วยอายุ วรรณะ มีพละกำลังมหาศาล เปี่ยมด้วยคุณวิเศษ คือ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖

                ด้วยผลแห่งการทำจิตให้เลื่อมใสในผ้าบังสุกุลจีวรผืนนั้นบุญจากการบูชายังมากถึงเพียงนี้ แต่ถ้าได้ถวายทานด้วยมือตนเอง น้อมถวายเป็นพุทธบูชา จะได้บุญมากสักปานไหน คงไม่ต้องกล่าวถึงกัน ความสุข ความอิ่มเอิบใจ คงเอ่อล้นจากดวงใจออกมา ฉายชัดที่ใบหน้าและแววตา ให้เปล่งประกายสดใส ที่คนรอบข้างต่างสัมผัสได้

 

 

         ดังเช่นภาพแห่งความปลื้มปีติ ในพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

         เพราะผ้ากฐินทานที่ทุกท่านปวารณาเป็นประธานกองกฐินแล้ว นำไปอธิษฐานจิตทุกวันที่บ้าน ไม่ใช่ผ้าธรรมดาที่จะเกิดขึ้นง่ายๆ ในโลกเช่นกัน แต่เป็นผ้าที่เปี่ยมด้วยบุญกุศล เป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์จาก พระนิพพานทุกอณูเนื้อผ้า เชื่อมสายใยบุญบารมี คอยกลั่นกาย วาจา และใจ ของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใส ดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาตัวเรา และนับเป็นผ้าผืนสุดท้ายในสังสารวัฏ เป็นศักดิ์ศรี เกียรติยศในชาติสุดท้าย ประดุจธงชัยแห่งพระอรหันต์สำหรับผู้มุ่งกำจัดอาสวกิเลสให้ หมดสิ้นไป

           เราลองมานึกย้อนถึงภาพมหากุศลในวันนั้น ทีละภาพๆ อย่างช้าๆ เหมือนค่อยๆ เติมเต็มความสุข ความอิ่มเอมให้กับดวงใจใสสว่าง เริ่มตั้งแต่ เช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์นับพันรูป เหล่าสาธุชนผู้ใจบุญ ทั้งภายในและต่างประเทศ ร่วมใจกันรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ ในการสวมชุดขาวมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

           คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร ด้วยความสงบสำรวม น่าเลื่อมใส สาธุชนต่างนำข้าวสารอาหารแห้งที่ตระเตรียมมาอย่างประณีต น้อมถวาย พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนับพันรูป ด้วยความปลื้มปีติในมหาทานบารมีภาคสาย เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา ให้เหมาะสมเป็นภาชนะทองรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

 

 

           กฐินทาน นับเป็นมหากาลทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ แต่ที่สำคัญคือถูกจำกัดด้วยเวลา หมายถึงต้องถวายผ้ากฐินในช่วง ๑ เดือน หลังจากวันออกพรรษา นับตั้งแต่ วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น อีกทั้งพระภิกษุผู้มีสิทธิ์รับกฐินได้ ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้น ครบ ๓ เดือน โดยไม่ขาดพรรษาเลย และต้องมีจำนวนตั้งแต่ ๕ รูป ขึ้นไป

             การถวายผ้ากฐินจึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทำให้เหล่าสาธุชนทั้งหลาย ต่างปรารถนาจะได้เป็นประธานกฐินสักครั้งหนึ่งในชีวิต ดังจะเห็นได้จากภาพในวันนี้ เหล่าสาธุชนเรือนแสนจากทุกทวีป ทั่วโลก ต่างปีติยินดีที่ได้เป็นประธานกองกฐิน หลายท่านขอจอง เป็นประธานกฐินข้ามปีกันเลย ทีเดียว และหลายท่านบอกว่ารอคอยวันนี้มานานนับสิบปี ในที่สุดก็สำเร็จสมความตั้งใจ

               หลังจากกลั่นใจให้ใสในพิธีภาคเช้าแล้ว เราร่วมกันสร้างบุญใหญ่ชั้นแรก ในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์

             ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. เข้าสู่พิธีทอดกฐิน บรมจักรพรรดิ ท่านประธานกฐินในปีนี้ คือ กัลฯ วิชัย และ กัลฯ จุฑามาศ เบญจรงคกุล นำหน้าริ้วขบวนมหาเศรษฐีคู่บุญ อัญเชิญผ้าไตรจากบริเวณทางเข้า ๑ สู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งทันทีที่เสียงเพลงมหาเศรษฐีคู่บุญดังขึ้น ทุกสายตาต่างจ้องมองมาบนพรมแดง ศูนย์กลางพิธี ต่างพนมมืออนุโมทนาบุญด้วยความปลื้มปีติ

 

 

 

          คำพูดสักล้านคำ คงไม่อาจบรรยายความรู้สึกภาคภูมิใจได้หมดสิ้น ด้วยสองมือที่ประคอง ผ้าไตร ซึ่งเป็นประดุจธงชัยของพระอรหันต์ คือสองมือที่ตั้งใจทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอันใด ทุกย่างก้าวดูองอาจ สง่างาม เปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความปีติ ที่กลายเป็นต้นบุญต้นแบบอันประเสริฐให้กับชาวโลก

             และที่โดดเด่นที่สุด ก็คือ การจำลองชุด มหาลดาปสาธน์ของมหาอุบาสิกาวิสาขา ครั้งสมัยพุทธกาล โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ กัลฯ ชนันภรณ์ รสจันทร์ Miss Thailand Universe 2005 ซึ่งเครื่องแต่งกายอันงดงามตระการตานี้ นับเป็นที่สุดแห่งอานิสงส์ของฝ่ายหญิง ในการถวายผ้าไตรจีวร อันเลิศแด่ทักขิไณยบุคคล ที่หาชมได้ยากยิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงผลบุญอันยิ่งใหญ่ของการถวายกฐินทาน

 

 

             จากนั้น ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิ เจริญภาวนา เมื่อถึงเวลาสว่าง ท่านประธานกฐิน กัลฯ วิชัย และ กัลฯ จุฑามาศ เบญจรงคกุล กล่าวคำถวายผ้ากฐิน ผู้แทนคณะสงฆ์อุปโลกน์กฐิน

               ๑๕.๓๐ น. พิธีรับถวายปัจจัย ร่วมบุญกฐินบรมจักรพรรดิ เหล่าสาธุชนร่วมสร้างมหาทาน บารมีด้วยความปลื้มปีติ เบิกบานบุญบันเทิงกันอย่างมาก ช่วยกันชูป้ายสัญลักษณ์ ทั้งในนามสถาบันการศึกษาต่างๆ ป้ายจังหวัด ป้ายอำเภอ ตลอดจนกลุ่มองค์กรทั้งภายใน และต่างประเทศ ด้วยความปีติภาคภูมิใจ ของการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันเป็นทีม

 

 

 

             ทันทีที่วางปัจจัยไทยธรรมลงบนผ้ารับประเคน อุปมาเหมือนการฉลองวิ่งเข้าเส้นชัย ได้เป็นผลสำเร็จ ชนะแล้วซึ่งความตระหนี่ ที่ตัดรอนสายสมบัติ มานับภพนับชาติไม่ถ้วน ด้วยการรื้อผังจน สร้างผังรวยถาวรให้เกิดขึ้นตลอดไป

           หลายคนทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรอย่าง สุดความสามารถ ทั้งทำด้วยตนเองและชักชวน คนอื่นทำ หลายคนนำเงินที่หามาได้โดยยาก เพื่อมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา ให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ

 

 

           ๑๗.๐๐ น. เป็นพิธีปิดทองเสาเข็มต้นแรก สร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี บริเวณทางเข้า ๕ สภาธรรมกายสากล โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ได้ประกอบพิธีปิดทองเป็นปฐมเริ่ม ต่อด้วยคณะเจ้าภาพ และเหล่าสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลต้นแรก ด้วยความ อิ่มเอมใจในบุญกุศล ร่วมกันอธิษฐานจิตในสิ่งที่ พึงปรารถนา

 

 

 

 

           ทองคำ สัญลักษณ์ของวัตถุธาตุอันสูงค่า นำมาตีแผ่ให้บางที่สุด จนกลายเป็นแผ่นทอง สีสุกสกาว สว่างเรืองรอง เพื่อน้อมบูชาแด่ยอดมหาปูชนียาจารย์ ผู้คนพบวิชชาธรรมกาย แผ่นทอง แต่ละแผ่นเมื่อปิดซ้อนกันเรียงรายเป็นผืนกว้าง กลมกลืนเป็นเนื้อเดียว เหมือนดวงใจของเหล่าศิษยานุศิษย์ ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน มุ่งมั่นสืบสานมโนปณิธาน ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน้ำ ในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก สร้างสันติภาพภายนอก อันเกิดจากสันติสุขภายใน

           ทุกวินาทีที่ผ่านไป กลั่นเป็นบุญใสๆ ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ บุญใหญ่จากการถวายกฐินทานในวันนี้ มีอานิสงส์อย่างจะนับจะประมาณมิได้ ซึ่งไม่อาจคำนวณวัดด้วยมาตรใดในโลก นอกจากดวงใจที่ใสสว่าง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของพวกเราทุกคน ที่คอยกลั่นกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส เพิ่มขึ้นทับทวี ย่นย่อระยะทางในการมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ที่สุดแห่งธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร