วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๔ บุญใหญ่ ที่เกิดขึ้นได้โดยยาก ได้บังเกิดขึ้นแล้ว ใน วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

ทบทวนบุญ
เรื่อง : บริบูรณ์ โนรีเวช

 

 

 

 

ผู้คว้าโอกาสแห่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยาก

       โลกของเราใบนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยธรรมมานานแสนนาน ธรรม ที่คุ้มครองโลกนี้เรียกว่า หิริ โอตตัปปะ คือ
ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป หรือเรียกอีกอย่างว่า "เทวธรรม" ในอดีตเมื่อครั้งที่พระบรมโพธิสัตว์บังเกิดเป็น พระโอรสของพระเจ้าพรหมทัต ทรงมีพระนามว่า มหิสสาสกุมาร ในครั้งนั้นกว่าพระองค์จะรู้ว่า "เทวธรรมคืออะไร" ต้องยอมลงทุนเอาชีวิตของตนเข้าแลก

       ถือเป็นบุญลาภของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นในยุคที่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรือง นอกจากเราจะรู้จักเทวธรรม และได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็น สิ่งเกิดขึ้นได้โดยยากแล้ว เรายังเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต หมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ

     ดังพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ในอิฏฐสูตร ความว่า "ชนผู้ปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค์ ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลิดเพลินใจ พึงขวนขวายในความไม่ประมาทให้ยิ่งขึ้นไป" ในวันคุ้มครองโลก วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา เราก็ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในบุญด้วยความปีติ เบิกบานใจ เป็นอีกวันที่ดวงใจของเราได้บันทึกไว้ว่า เป็นวันบุญใหญ่ที่ปลื้มจนลืมไม่ลง

อรุณรุ่งแห่งธรรมรังสีพุทธบริษัทสี่มารวมกัน

        หลังจากที่สาธุชนหลายท่านได้ตั้งใจรับบุญเตรียมงานมาอย่างยาวนาน เช้าวันนี้พวกเราก็ได้ เห็นภาพของพุทธบริษัท ทั้งหลายมาประชุมรวมกัน ด้วยความแช่มชื่น ทั้งคณะของพระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญตั้งแต่เช้า ซึ่งพระภิกษุ สามเณร บางส่วนท่านก็เดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืน อีกทั้งยังได้เห็นสาธุชน ในชุดขาว ทุกเพศทุกวัย ทยอยลงจากรถเดินเข้าสู่บริเวณพิธี ณ สภาธรรมกายสากล เมื่อถึงเวลาสว่าง ในภาคสาย พุทธบริษัททั้งหลายได้สวดมนต์นั่งสมาธิ กลั่นจิตกลั่นใจโดยพร้อมเพรียงกัน ภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง ที่พระภิกษุสามเณรนับแสนรูป อุบาสก อุบาสิกา หลายแสนคน จะได้มานั่งหยุดใจ พร้อมๆ กันเช่นนี้ วันนี้จึงเป็นวันแห่งความชุ่มเย็นของโลก ที่ได้รับการโอบอุ้มด้วยสภาวะแห่งใจ ที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

มอบปัจจัยช่วยเหลือครู
๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

      หลังจากกลั่นใจจนใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเราก็ได้ร่วมพิธีมอบ "กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้" โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องครู อาจารย์ ที่ได้ทำหน้าที่รักษาผืนแผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนา ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งเราต่างตระหนักกันดีว่า ครู เป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นแสงสว่างทางปัญญา แก่บุคคลทั้งปวง หากโลกใบนี้ปราศจากครู ความไม่รู้ก็ครอบงำชีวิตผู้คนให้พบกับความยากลำบาก โดยเฉพาะครูจาก ๔ จังหวัด ชายแดนใต้ นับเป็นสุดยอดคุณครูที่ทุ่มเท ชีวิตและจิตใจในการทำหน้าที่ แม้จะแวดล้อมไปด้วยภยันตรายอยู่ตลอดเวลาแต่ครูก็ไม่เคยถอดใจจากการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้เลย

       จากนั้น สาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว โดยมี กัลฯ สอง วัชรศรีโรจน์ เป็นผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวาย ต่อด้วย กัลฯ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ เป็นผู้แทนสาธุชนกล่าว คำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์

 

 

 

ถวายองค์พระประธานประดิษฐานณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา  จำนวน ๒๒๒ องค์

      การสร้างพุทธปฏิมากรให้เป็นที่กราบไหว้บูชาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นบุญใหญ่ โดยเฉพาะพุทธปฏิมากร ที่งามพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษดังเช่นพระธรรมกายภายใน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ได้ยาก แต่เราก็ได้เห็นกันแล้วในบ่ายวันนี้ ในพิธีถวาย องค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศ ศรีลังกา จำนวน ๒๒๒ องค์ บริเวณพื้นที่โดยรอบมหารัตนวิหารคดหลังจากตัวแทนเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีกดปุ่มเปิดม่านองค์พระประธาน เราก็ได้ เห็นพุทธปฏิมากรเกตุดอกบัวตูมสีทองสุกปลั่งประทับ สงบนิ่งบนแผ่นฌานเหนือจักรแก้วรายล้อมบริเวณ โดยรอบของมหารัตนวิหารคด เป็นภาพที่ทรงพลังและสร้างความปลื้มปีติอย่างมหาศาล

       และเมื่อองค์พระประธานทั้งหลายเหล่านี้ได้ประดิษฐานในประเทศศรีลังกาเมื่อใด ความตื่นตัวในด้านการ ประพฤติปฏิบัติธรรม และการค้นคว้าสู่สภาวะธรรมที่แท้จริงภายในจะบังเกิดขึ้น ความเจริญ รุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจักสถิตสถาพรยาวนาน

       หลังจากที่ได้ประกอบพิธีถวายพระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิต เป็นอธิษฐานบารม ีตอกย้ำผังสำเร็จแก่ชีวิตข้ามภพ ข้ามชาติ จากนั้นพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้น้อมถวาย เครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูป เทียนแพ แด่พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และพระเดช พระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

       วันนี้เราได้ฟังเสียงสวดพระพุทธมนต์และบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และไพเราะจาก คณะพระภิกษุสงฆ์ ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมรับฟังสัมโมทนียกถาจากพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

 

 

      ถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ

    สังฆทานเป็นทานที่มีอานิสงส์มากและไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุบัติขึ้นและต้องมีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งวันนี้สาธุชนก็ได้ทำในสิ่งที่ทำได้โดยยาก อีกหนึ่งบุญ คือ การถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ ในวันเดียว เพราะถ้านับช่วงเวลาชีวิตของคนๆ หนึ่ง ถ้าจะทำบุญให้ครบ ๒๐,๐๐๐ วัด หากทำบุญวันละ ๑ วัด ต้องใช้เวลาถึง ๕๔ ปีและนี่คือการย่นเวลาแห่งการสร้างบารมีของเรา ให้เต็มเปี่ยมเร็วยิ่งขึ้น การถวายมหาสังฆทานคือการให้อายุพระพุทธศาสนาซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถวายเป็นผู้ที่มาอายุขัยยืนยาวอีกด้วย

       ก่อนเริ่มพิธีถวายมหาสังฆทาน ผู้แทนสาธุชน คือ กัลฯ บุญชัย เบญจรงคกุล ได้กล่าวอัญเชิญเทวดาและนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม หลังจากนั้น สาธุชนทั้งหลายก็ได้น้อมไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ ในครั้งนี้มีพระภิกษุจาก ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนิกายมหายานและเถรวาท ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญกันเป็นจำนวนมาก

       หลังเสร็จพิธีถวาย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าว ขอบคุณพระเถรานุเถระและพุทธบุตร ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศที่มาร่วมงาน และกราบอาราธนามาร่วม พิธีถวายมหาสังฆทานในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากนั้น ผู้แทนสาธุชนคือ กัลฯอนันต์ อัศวโภคิน นำสาธุชน กล่าวคำอาราธนาพระมหาเถระและพุทธบุตรทุกรูป ให้มาเป็นเนื้อนาบุญในการถวายมหาสังฆทาน วันคุ้มครองโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หลังกล่าวคำอาราธนา พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี ประธานสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และคณะสงฆ์สวดมนต์ให้พรเมื่อคณะสงฆ์ให้พรเสร็จสาธุชนเปล่งเสียงสาธุการกึกก้องไปทั้งลานมหารัตนวิหารคด จากนั้น คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและสาธุชนได้ตั้งแถว ริ้วขบวน เพื่อเตรียมประกอบพิธีเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด และแปรแถวเข้าประจำแท่นและพื้นที่หล่อพระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

 

 

 

หล่อพระประธาน ประดิษฐาน ณ วัดบ้านขุน ๑ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
และหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์   
  

       ในวันนี้ ผู้มีบุญทั้งหลายได้มาร่วมกันหล่อ องค์พระธรรมกายประจำตัว ซึ่งจะนำไปประดิษฐาน ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาของผู้มีกุศลศรัทธาจากทั่วโลก อย่างต่อเนื่องยาวนานนับพันปี นอกจากนี้พวกเรายังได้ร่วมกันหล่อองค์พระประธาน เพื่อจะได้นำไปประดิษฐาน ณ วัดบ้านขุน ๑ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
อีกด้วยหลังเสร็จพิธีหล่อองค์พระ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำอธิษฐานจิต และนำแผ่เมตตา จากนั้นพลุแสนสวยจำนวนมาก

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร