วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 67 พฤษภาคม ปี 2551

ฉบับที่ 67 พฤษภาคม ปี 2551
เราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีต่อไป ......อ่านต่อ
โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม และคุณธรรม หรือ ดาวแห่งความดี (The Virtuous Star) หรือ V-Star เพื่อให้มีนิสัยดีๆ พื้นฐาน ๓ อย่าง คือ วินัย เคารพ อดทน โดยร่วมมือกับสถาบันหลักของสังคมไทย คือ บ้าน วัด โรงเรียน ......อ่านต่อ
อาตมาจึงหันมาสนใจและมุ่งมั่นอ่านหนังสือพระพุทธศาสนาจึงได้ค้นพบว่าความหมายของ การบวชคืออะไร และเกิดความคิดว่าหากสิ่งที่สละได้ยาก แต่สามารถสละได้ สิ่งที่กระทำได้ยาก แต่สามารถกระทำได้ อย่างนี้จึงจะมีความเป็นอิสระ สามารถพบความสุขของชีวิตที่แท้จริงได้ ......อ่านต่อ
พระภิกษุสามเณรนับแสนรูป อุบาสก อุบาสิกา หลายแสนคน จะได้มานั่งหยุดใจ พร้อมๆ กันเช่นนี้ วันนี้จึงเป็นวันแห่งความชุ่มเย็นของโลก ที่ได้รับการโอบอุ้มด้วยสภาวะแห่งใจ ที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ......อ่านต่อ
โครงการนี้คือสื่อกลางในการรวมพลังชาวพุทธทั่วประเทศ เพื่อ ส่งกำลังใจ และส่งความช่วยเหลือทางด้าน เครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยไทยธรรมไปถวายแด่คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็นการช่วยจุดประกายให้พุทธบริษัท ๔ ทั่วประเทศ เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ......อ่านต่อ
ความจริงในเรื่องของการบริหารงาน ตำรับตำราทางโลก ที่จริงเขาก็ไม่เลวหรอก เพียงแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ ที่ว่าไม่สมบูรณ์มันเป็น อย่างไร ......อ่านต่อ
ทำอย่างไรจึงจะสร้างความเข้าใจถูก ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเอาชนะปัญหาได้ทันการณ์ และไม่ทิ้งครูให้แก้ปัญหาอย่างโดดเดี่ยว ......อ่านต่อ
นนี้ได้รับอาราธนาให้พูดถึงเรื่องของโลกแบน คำว่า โลกแบน ไม่ใช่หมายถึงโลกทางด้านกายภาพว่าจากโลกดวงกลมๆ กลายเป็นแบนไปแต่เป็นการเปรียบเทียบถึงการที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลถึงกันได้อย่างรวดเร็วมหาศาล จนกระทั่งเหมือนกับว่า ทุกอย่างอยู่ใกล้กันไปหมดเลย แล้วทุกคนก็มีโอกาสมากมายเกิดขึ้น ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ