วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า ปัญหาต่างๆ ในโลกนี้ ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากกิเลสในตัว ของมนุษย์ ที่คอยปลุกเร้า ให้กระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีงาม ซึ่งจะนำความทุกข์ร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่น ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ดังนั้น พระพุทธองค์ จึงทรงสอนให้มนุษย์สั่งสมบุญกุศลด้วยการทำความดี เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิต และเพื่อชำระล้างอาสวกิเลสให้ออก ไปจากใจ อันจะช่วยแก้ไขให้มนุษย์บังเกิดความคิด คำพูด และการกระทำ ที่ถูกต้องดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป

       ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม จะต้องเริ่มต้นแก้ไขที่จิตใจของผู้คนก่อน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชิญชวน ผู้คนในสังคมให้หันหน้ามาทำความดีร่วมกัน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำในการทำความดีของเหล่าพุทธศาสนิกชน ดังเช่น การจัดโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่ได้รณรงค์ให้คนไทยมาร่วมกันตักบาตร เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ อันเป็นการช่วยปลูกฝังและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ แห่งความดีลงในจิตใจของผู้คน ซึ่งจะส่งผลให้ต้นกล้าแห่งความดีค่อยๆ งอกงามขึ้นมาในจิตใจของผู้คน และในอนาคตจะส่งผลให้ สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นได้อย่างแท้จริง และตลอดระยะเวลากว่า ๑ ปีที่ผ่านมานั้น เป็นที่ น่าชื่นชมอนุโมทนาว่า โครงการนี้ได้จัดขึ้นทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย แต่เนื่องด้วยหน้ากระดาษที่มีจำกัด ทำให้จำเป็นต้องค่อยๆ ทยอยนำเสนอภาพประทับใจจากการจัดงานในเดือนที่ผ่านๆ มา ดังต่อไปนี้

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดบุรีรัมย์

           เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้รวมใจจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ขึ้น ณ ถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสันทัด จตุชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมบุรีรัมย์ร่มเย็น สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายชาวพุทธจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์มาช่วยงาน ๑,๕๐๐ กว่าคน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน วัดพระ-ธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ โรงแรมใบหยก ๒ กทม.

           เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ณ โรงแรมใบหยก ๒ โดยมีคุณเสรี สุวรรณภานนท์ คุณพรสรร กำลังเอก คุณพันธ์เลิศ ใบหยก คุณชัยภัทร เจริญพร แพทย์หญิงศิวาลัย ธนะภัทร คุณสมเกียรติ ศรลัมภ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ และคุณศุภชัย ศรีศุภอักษร นักสหกรณ์แห่งชาติและเอเชีย ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานสงฆ์ พิธีตักบาตรครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัททั้ง ๔ ได้แก่คณะสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ คือ ดอกเตอร์วีระพันธ์ โชติวานิช นอกจากนี้ ตัวแทนคณะผู้จัดงาน นำโดยคุณวาสนา เรืองรักษ์ลิขิต คุณจตุพร วัฒนศัพท์ คุณสมพร ศรีอนันต์ทรัพย์ และคุณศศิภา ชุณหชาติบุษย์ ยังได้มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ตลาดนัมเบอร์วัน ม.รามฯ ๒ 

          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๑๑๑ รูป ณ ตลาดนัมเบอร์วัน ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชธรรมเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานสงฆ์ และนายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นับเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งความงดงามอันเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจกันของส่วนราชการ เอกชน ตลอดจนองค์กรชาวพุทธ ประกอบไปด้วย บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ สถานีตำรวจอุดมสุข สมาคมพัฒนาชุมชนสดใส สมาคมพุทธรักษา สมาคมพุทธศาสน์สัมพันธ์ ชมรมประเวศพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุดมบารมี องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วิทยุชุมชนแก้วนิรันดร์ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย คณะเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดงานและประชาชนที่มาร่วมงาน ทุกท่าน รวมถึงเด็กดี V-star จากโรงเรียนสิริรัตนาธร อาสาสมัครจากกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการบางนา โรงเรียนราชดำริ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๖๐๐ รูป ณ หมู่บ้านสหกรณ์ บึงกุ่ม กทม.

         เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ชาวหมู่บ้านสหกรณ์ได้จัดให้มีพิธีตักบาตร พระ ๑,๖๐๐ รูปขึ้น ณ หมู่บ้านสหกรณ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณพระปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก คุณหญิงสุวรรณี สิงห์สมบุญ พัวไพโรจน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรครั้งนี้เกิดขึ้นจาก ความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัททั้ง ๔ ได้แก่คณะสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตบึงกุ่ม สำนักงานเลขานุการสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจบึงกุ่ม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทย มูลนิธิไทยคม มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ศูนย์พัฒนาฟุตบอลเยาวชนสโมสรการเคหะแห่งชาติ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านสหกรณ์ ชมรมคหบดีสัมพันธ์ เด็กดี V-Star โรงเรียนบางกะปิ กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัคร เพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

 

 

ตักบาตรพระ ๒,๕๐๐ รูป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยและชาว ต่างชาติเป็นจำนวนมาก ได้หลั่งไหลกันมาร่วมงานตักบาตรพระ ๒,๕๐๐ รูป ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ อีกครั้งหนึ่งที่มีพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญถึง ๒,๕๐๐ รูป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๘ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ตำรวจ เด็กดี V-Star วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

 

ตักบาตรพระ ๓,๕๐๐ รูป ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี

           เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีได้จัดตักบาตรพระ ๓,๕๐๐ รูปขึ้น โดยงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระศรีปทุมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยได้เนรมิตลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซึ่งเคยเป็นลานเบียร์ ให้เปลี่ยนมาเป็นลานบุญ นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความ ร่วมแรงร่วมใจจากน้องๆ เด็กดี V-Star จากโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง และโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มาช่วยกัน เตรียมงานตั้งแต่ก่อนวันงาน จนกระทั่งถึงเช้าของวันจัดงาน ซึ่งทุกคนต่างกล่าวว่าไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่มีความปลื้มปีต ิและภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยที่ทำให้งานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้ด้วยความสง่างาม นั่นคือ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชมรมอู่ทะเลบุญ หมู่บ้านอู่ทองเพลส มหาวิทยาลัยรังสิต สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กลุ่มมหัศจรรย์แห่งบุญ บริษัทดรีมทีม อู่ทองแมนชั่น ชมรมวิทยุชุมชน จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

          โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูปนี้ ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดหมายว่าในปีหน้าและปีต่อๆ ไป การจัดงานจะยิ่งคึกคัก และเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ และจะขยายการจัดงานลงลึกไปสู่ระดับทุกๆ อำเภอ และทุกๆ ตำบล เพื่อบ่มเพาะต้นกล้าแห่งความดีลงในจิตใจของผู้คนให้ทั่วทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทย ทั้งนี้ อีกไม่นานเมื่อ ต้นกล้าแห่งความดีในจิตใจของผู้คนเติบใหญ่และ เข้มแข็ง เมื่อนั้นกระแสแห่งความดีของคนไทยทุกคน จะประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และจะเป็นพลังที่ช่วยพลิกฟื้นสังคมไทยให้กลับมาสงบร่มเย็นได้อีกครั้งอย่างแน่นอน…

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร