วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สัพพะโร... ตั้งใจรับพรกันให้ดี

บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ.๙

 

 

สัพพะโร... ตั้งใจรับพรกันให้ดี

         สัพพะโรคะวินิมุตโต : ขอให้ญาติโยมจงพ้นจากสรรพโรคทั้งปวง

         สัพพะสันตา ปะวัชชิโต : จงเว้นจากความเดือดร้อนทั้งหลาย

         สัพพะเวระมะติกกันโต : จงล่วงพ้นเสียซึ่งเวรทั้งปวง

         นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ : ขอให้ทุกท่านดับทุกข์ทั้งปวงได้

         สัพพีติโย วิวัชชันตุ : เสนียดจัญไรทั้งปวงจงพินาศไป

         สัพพะโรโค วินัสสะตุ : โรคภัยทุกอย่างจงมลายหายสูญ

         มา เต ภะวัตวันตะราโย : ขออันตรายทั้งสิ้นอย่าได้มีแก่ท่าน

         สุขี ทีฆายุโก ภะวะ : ขอให้โยมจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืนยาว

         อภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

         อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง : พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ

         จะเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ

         ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง : ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน

         รักขันตุ สัพพะเทวะตา : ขอเหล่าเทวดาจงลงรักษาท่าน

         สัพพะพุทธานุภาเวนะ : ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า

         สัพพะธัมมานุภาเวนะ : ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม

         สัพพะสังฆานุภาเวนะ : ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์

         สะทา โสตถี ภะวันตุ เต : ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ..

        โดยทั่วไป ขณะพระสงฆ์ให้พร ท่านจะพนมมือขึ้น หลับตานึกถึงอานุภาพพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งมีอานุภาพไม่อาจประมาณ รำลึกนึกถึงบุญบารมีของท่านเอง และบุญของเจ้าภาพให้มารวมกันเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย ให้เจ้าภาพสมหวังดังใจปรารถนา ดังนั้นเจ้าภาพเองก็ต้องตั้งใจรับพรด้วยจิตเลื่อมใส แม้จะแปลไม่ออกว่าพระให้พรอย่างไรบ้าง ก็ให้นึกอธิษฐานในสิ่งที่ชอบ ประกอบด้วยกุศล แล้วความปรารถนาของคุณโยมจะสำเร็จเป็นอัศจรรย์ สาธุ.

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 124 กุมภาพันธ์ ปี 2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร