วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม

ทบทวนบุญ
 
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
 
วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม
วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม
วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม
 
       พระพุทธองค์ ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ทรงเป็นผู้มีโชค เป็นผู้จำแนกแจกธรรม เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว ทรงดำเนินพระพุทธจริยาและบำเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ชนทั้งหลาย ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลาย  ผู้ยังจมอยู่ในกระแสโลก ทรงเป็นผู้ฝึกคนได้ดีเยี่ยม ไม่มีผู้ใดเทียมเท่า ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม้จะทรงทำการใดย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
 
 
วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม
 
 
      ด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงมีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศให้วันวิสาขบูชา คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวันสำคัญสากลโลก ตั้งแต่ปี    พุทธศักราช ๒๕๔๒ ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย พร้อมกันนี้ในวันวิสาขบูชา เหล่าสาธุชน     ผู้เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาทั้งหลายในแต่ละท้องที่ต่างได้ร่วมใจกันจัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานและเผยแผ่หลักธรรมให้เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนและชาวโลก
 
 
วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม
 
 
วิสาขบูชา อัศจรรย์วันเปลี่ยนชีวิต
 
      หากย้อนอดีตไปเป็นเวลา ๒,๖๐๐ ปี นับตั้งแต่มีการตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนอกจากจะถือเป็นการจุดแสงสว่างครั้งยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายแล้ว ยังถือเป็น วันอัศจรรย์ที่ทำให้ชาวโลกทั้งหลายได้พบกับเส้นทางอันประเสริฐของชีวิต โดยผู้มีบุญบารมีแก่กล้าหลายท่านก็สามารถบรรลุธรรม ทำความหลุดพ้นให้ตนเองตามเส้นทางแห่งพระอริยะได้ ส่วนผู้มีบุญบารมีหย่อนลงมาต่างก็ได้ดวงตาเห็นธรรม แม้มนุษย์ที่ยังเป็นปุถุชนต่างก็พากันสั่งสมบุญบารมีไว้ เพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมในภพชาติเบื้องหน้า นอกจากนี้พระพุทธธรรมคำสอนยังกลายเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอด ต่อเนื่องกันมาจนปัจจุบัน 
 
 
วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม ตักบาตรพระนับพันรูป ณ สภาธรรมกายสากล
 
 
      ในปีนี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม วัดวาอารามทั่วประเทศต่างจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย อันแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาในดวงใจที่ยังคงมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย และที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ก็มีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งวัน โดยนับตั้งแต่เช้าตรู่ มีการตักบาตรพระนับพันรูป ณ สภาธรรมกายสากล ซึ่งก่อให้เกิดความปลาบปลื้มปีติแก่มหาชนผู้ใจบุญ และหลังจากนั้นในเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. เป็นการทำสมาธิเจริญภาวนา โดยมีเหล่าสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา   เดินทางมาจากทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน จนเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. มีพิธีกล่าวคำถวายทองคำ เพื่อหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 
 
วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม ตักบาตรพระนับพันรูป ณ สภาธรรมกายสากล
 
 
วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม ตักบาตรพระนับพันรูป ณ สภาธรรมกายสากล
 
 
วิสาขบูชา วันแห่งพระพุทธเจ้าวันแห่งการเข้าถึงธรรม ตักบาตรพระนับพันรูป ณ สภาธรรมกายสากล
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 128 มิถุนายน ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร