วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วิสาขบูชานานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗

สร้างโลกให้เป็นโลกแก้ว

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต


วิสาขบูชานานาชาติ

พุทธศักราช ๒๕๕๗

 

 

 

 


   วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในฐานะที่วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก องค์การสหประชาชาติก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์ โดยสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา อัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ (ภายในบรรจุพระบรม-สารีริกธาตุ) ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นการถาวร ออกมาให้ประชาชนสักการบูชา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานวันวิสาขบูชาในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ เช่น

 

 

 

 

   ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดสัปดาห์วิสาขบูชาโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติ ใน Theme “พุทธศาสนามีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ” ณ วัดไบ่ดิงห์ จังหวัดนิงบิงห์ ทางเหนือของประเทศ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผู้นำองค์กรพุทธกว่า ๘๕ ประเทศ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป/คน ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม) ประธานสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลีย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะ เดินทางไปร่วมงานด้วย

 

 

 


   ประเทศมองโกเลีย จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๗ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงอูลานบาตอร์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในพิธีมีการสวดมนต์ทำสมาธิ ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับการจุดโคมนั้นมีทั้งโคมลานและโคมลอย

 

 

 

 

    ประเทศออสเตรเลีย Buddhist Federation of Australia และชมรมพุทธศาสน์นักศึกษาไทยประเทศออสเตรเลีย และคณะศิษย์พระเทพญาณมหามุนี นำโดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณประธาน Buddhist Federation of Australia ร่วมกันจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ Belmore Park ใกล้สถานีรถไฟเซ็นทรัล ย่านไทยทาวน์ ในโอกาสนี้พุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันทำสมาธิ รักษาศีล ตักบาตร ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทุกนิกายจำนวน ๗๐ รูป และสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งจุดประทีปธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก The Hon. Philip Ruddock MP ผู้แทนนายกรัฐมนตรี Tony Abbottและนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียไปร่วมงาน

 

 

 

 

   ประเทศสิงคโปร์ จัดนิทรรศการวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ณ พื้นที่หน้าสถานีรถไฟฟ้าเซิ่งกั่ง มีการประดับประดาตกแต่งพื้นที่ขนาด ๑ ไร่เศษ อย่างวิจิตรสวยงาม เพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจัดแสดงภาพเหตุการณ์สำคัญในวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน และจุดโคมวิสาขประทีปกว่า ๘๐๐ ดวง

 

 

 

 

 

   ประเทศมาเลเซีย  ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมห้างสรรพสินค้า Sunshine เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ มีการสรงน้ำและปิดทองพระพุทธรูปจุดเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในช่วงท้ายของงานมีพิธีเวียนประทักษิณด้วยนอกจากนี้ศูนย์กัวลาลัมเปอร์ ก็จัดงานวันวิสาขบูชาเช่นกันเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นรัฐสลังงอร์

 

 

 

 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๕เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในงานมีพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์นานาชาติพิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นการทำสมาธิภาวนา ตามด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบพระประธาน และพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

 

 

 


    ประเทศอินโดนีเซีย จัดงานวิสาขบูชาขึ้นที่ Ancol Beach City ในเมืองจาการ์ตาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในงานมีพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาทั้งโคมลานและโคมลอย โดยมีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพุทธประวัติ บูธถวายไทยธรรม สวดมนต์ และสอนการทำสมาธิเบื้องต้น

 

 

 

 

  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน การบรรยายธรรมภาษาจีนเรื่องวันวิสาขบูขา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรดอกไม้ พิธีถวายยารักษาโรค และพิธีเวียนประทักษิณ

 

   นอกจากการจัดงานวิสาขบูชาในประเทศข้างต้นแล้ว ยังมีการจัดงานวิสาขบูชาของศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายในประเทศต่าง ๆ อีก เช่น ประเทศบาห์เรน ดูไบ เบลเยียม สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนี สเปน ญี่ปุ่น เป็นต้น

 


   ทุกกิจกรรมงานบุญที่ชาวพุทธในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกจัดขึ้น ไม่เพียงปรารถนาที่จะย้อนรำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีที่แล้วเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะสื่อสารไปยังนานาชาติ ให้รับรู้ว่าในขณะที่ชาวโลกทั้งหลายกำลังแสวงหาสันติภาพภายนอกตัว ยังมีสันติภาพภายในตัวให้เราค้นหาความจริงแท้อยู่เสมอ..

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร