วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน

เรื่องจากปก
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

บรรพชาสามเณรล้านรูป
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน

บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน อยู่ในบุญมีนาคม พ.ศ.2559

      เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันมีสาเหตุสำคัญมาจากความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย อันเนื่องมาจากสถาบันครอบครัวและลักษณะสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก มีเวลาอยู่กับลูกน้อยลง ทำให้จิตใจของเยาวชนจำนวนไม่น้อยเกิดความสับสนวุ่นวาย เหงา และว้าเหว่ จึงหันไปติดเพื่อน พลอยทำให้ตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายนั่นคือความสัมพันธ์ในแง่ของความเป็น บ้าน
 

บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน อยู่ในบุญมีนาคม พ.ศ.2559

      ส่วนในแง่ของ โรงเรียน ชีวิตของเด็กและเยาวชนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ ทว่าครูในโรงเรียนไม่สามารถอบรมกล่อมเกลาเยาวชนในด้านศีลธรรมและวิถีชีวิตได้เท่าเทียมกับพ่อแม่และชุมชน ไม่มีหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาหรือวิชาศีลธรรมในโรงเรียนอีกแล้ว หรือจะกล่าวง่าย ๆ คือ บ้าน วัด และโรงเรียน แยกส่วนกันชัดเจน ไม่เป็นสังคมที่ผูกพันกันเหมือนก่อน เด็กห่างเหินจากหลักธรรม ขาดที่พึ่งทางใจ ซึ่งการแนะนำและอบรมทางใจนี้ วัด โดยมีพระสงฆ์เป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่สังคม ย่อมมีบทบาทสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัย
 

บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน อยู่ในบุญมีนาคม พ.ศ.2559

   บัดนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดี เมื่อชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนได้จัด  “โครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป” สำหรับเยาวชนชายแท้ อายุ ๙-๑๙ ปี โดยมีระยะเวลาการอบรมในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 

บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน อยู่ในบุญมีนาคม พ.ศ.2559

      โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย
 

บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน อยู่ในบุญมีนาคม พ.ศ.2559

      โครงการนี้ยังช่วยสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้แก่เยาวชน เป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เปน็ พลเมืองทีดี่ของชาติ และเกิดพลังที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป
 

บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน อยู่ในบุญมีนาคม พ.ศ.2559

ประโยชน์ของการบวชเป็น “สามเณร”
๑. ทดแทนพระคุณบิดามารดา สร้างบุญกุศลใหญ่ให้แก่วงศ์ตระกูล ครอบครัว ญาติมิตรตั้งแต่เยาว์วัย

๒. ได้บวชสร้างบารมี สั่งสมบุญกุศล

๓. ได้ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ทำใจให้สงบได้พบที่พึ่งอันประเสริฐภายใน พบเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและความสำเร็จ

๔. ปลูกฝังคุณธรรม ได้นิสัยดี ๆ ติดตัวกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความดีสากล ๕ ประการซึ่งถือเป็นคุณธรรมพื้นฐาน คือ ความสะอาดความเป็นระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลาและความมีสมาธิตั้งมั่น

๕. สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน ได้ทำหน้าที่ในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งอย่างแท้จริง


       จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันชักชวนบุตรหลานมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ชีวิตด้วยการบวชเป็นสามเณรใน “โครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป” เพื่อให้ “สามเณร” ผู้เป็นความหวังของพระพุทธศาสนาจากโครงการนี้ สามารถพัฒนาอุดมการณ์และศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกได้อย่างแท้จริงในอนาคต

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔, ๐๙-๙๑๐๗-๘๐๐๑, ๐๙-๙๑๐๗-๘๐๐๒
สมัครบวชได้ที่วัดหรือศูนย์อบรมโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
หรือที่ www.thainovice.com

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร