วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ย้อนอดีต...ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๑๖ สิ่งที่ปรากฏในฉากหน้า...ล้วนมีฉากหลังอยู่ทั้งสิ้น

อ่านอดีต ขีดอนาคต
เรื่อง : พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร.

 

ย้อนอดีต...ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

ตอนที่ ๑๖ : สิ่งที่ปรากฏในฉากหน้า...ล้วนมีฉากหลังอยู่ทั้งสิ้น

มาร...ผู้ไม่ลดละในการขวางความดี

      ภายหลังจากพระพุทธองค์มีพระดำรัสเพื่อส่งพระอรหันต์ชุดแรก ๖๐ รูปออกไปประกาศพระสัทธรรม ลำดับนั้น “มารผู้มีบาป” ได้ปรากฏขึ้นและกล่าวกับพระพุทธองค์ในเชิงถากถาง เพื่อหวังให้พระพุทธองค์ทรงละความพยายามในการประกาศพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์ แต่คำพูดเหล่านั้น หาได้มีความหมายต่อพระองค์ไม่ อีกทั้งยังตรัสตอบกลับมารผู้มีบาป ด้วยพระดำรัสที่ว่า

     “เราได้พ้นแล้วจากบ่วงมาร ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ เราได้พ้นแล้วจากเครื่องผูกหลายประการ ดูก่อนมารผู้กระทำซึ่งที่สุด (แห่งบาป) เราได้กำจัด (บ่วงของ) ท่านเสียแล้ว”

         ด้วยพระดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึง “ความดำรงอยู่ของมาร” แม้พระพุทธองค์และพระสาวกส่วนหนึ่งจะหมดกิเลสไปแล้วก็ตาม แต่มารผู้มีบาปก็ไม่เคยที่จะละความพยายามในการขัดขวางผู้ทำความดี แม้ในกาลปัจจุบัน

 

พระ...ผู้ไม่ย่อท้อต่อการทำความดี

     ด้วยพระพุทธดำรัสดังกล่าว ทำให้มารได้ล่าถอยกลับไป แล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จดำเนินไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อโปรดเหล่าชฎิล ในลำดับนั้น พระพุทธองค์ทรงพบกับราชกุมารทั้ง ๓๐ ที่เรามักเรียกขานว่า “ภัททวัคคีย์ ๓๐” ซึ่งได้มาท่องเที่ยวกันในสวนป่าที่พระองค์ประทับในขณะนั้น และ ๑ ในราชกุมารนั้น ได้ถูกหญิงผู้ถูกว่าจ้างมาให้เป็นคู่ขโมยของหนีไป หลังจากทั้งหมดได้ทราบความนั้นแล้ว จึงได้ออกตามหามาตามลำดับ จนถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ และเมื่อทั้งหมดได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ จึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบัน เป็นต้น ครั้นเมื่อล่วงกาลผ่านไป “พระภัททวัคคีย์” เหล่านี้ได้กลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์อีกครั้ง และเป็นผู้ที่ทำให้เราได้มีประเพณี “ทอดกฐิน” มาจนถึงทุกวันนี้

        จากเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ทำให้เราเห็นว่า ไม่ว่ายุคสมัยหรืออารยธรรมจะแปรเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ยังดำรงคงอยู่ คือการเผชิญหน้าของพระกับมาร สิ่งที่ปรากฏในฉากหน้า...ล้วนมีฉากหลังอยู่ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความคิด คำพูด หรือการกระทำของเรา ล้วนสะท้อนถึงปรากฏการณ์นี้ทั้งสิ้น แล้วเราต้องการให้ประวัติศาสตร์ชีวิตของเรามีใครเป็นฉากหลัง ระหว่าง “มาร...ผู้ไม่ลดละในการขวางความดี” หรือ “พระ...ผู้ไม่ย่อท้อต่อการทำความดี”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร