วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป "บูชาด้วยดอกบัว"

 

 

       อานิสงส์ที่เกิดจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของโลกนั้น แม้เราจะบูชาด้วย เครื่องสักการะเพียงเล็กน้อย แต่ผลบุญที่ได้รับเราจะนึกไม่ถึงเลยว่าจะมากมายแค่ไหน เพราะการบูชา บุคคลผู้มี อานุภาพมากไม่มีประมาณ เป็นอจินไตย ผลบุญก็ย่อมมากมายไม่มีประมาณ เป็นอจินไตย คือไม่อาจคิด คำนวณได้เช่นเดียวกัน

       ดังเช่นอานิสงส์ที่เกิด จากการ บูชาด้วยดอก บัวเพียงแค่ ๓ ดอก ของนายมาลา การช่างดอก ไม้ผู้บูชาด้วย จิตเลื่อมใส ยังได้เสวยผลบุญ นับชาติไม่ถ้วน ตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน

       ในสมัยของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า ปทุมุตตระ วันหนึ่ง ขณะที่ พระองค์เสด็จ ดำเนินออกจาก พระนครหังสวดี พร้อมกับเหล่า พระสงฆ์สาวก ขณะนั้น นายมาลาการ ผู้เป็น ช่างดอกไม้ กำลังนำดอกไม้ทั้งที่เกิด ในน้ำ และเกิดบนบก จำนวนมากเข้าสู่ พระนคร เพื่อจะนำไป เข้าเฝ้าบูชา พระราชา

       เขาพบพระบรม ศาสดา ในระหว่างทางก็มีจิต เลื่อมใสมองไปเห็น ดอกบัวแดง ที่สวยสะดุดตา เกิดความคิดว่า ถ้าเรานำ ดอกบัวสีแดง ๓ ดอก อย่างดีเลิศ นี้ไปบูชาพระราชา อย่างมากก็จะ ได้ทรัพย์สัก พันหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้า เราบูชาแด่พระผู้มี พระภาคเจ้า ผู้เป็นบรมครูของโลก เป็นที่พึ่ง ของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย ก็จะได้อริยทรัพย์ คือพระนิพพาน อันเป็นอมตะ


       เมื่อคิดดังนี้แล้วใจ ก็เลื่อมใสยิ่งนัก จึงจับดอกบัว ๓ ดอกนั้นให้มั่น แล้วโยนขึ้น ไปบนอากาศ ทำการบูชา พระบรมศาสดา ดอกบัวนั้นได้บาน ขยายเป็น ดอกใหญ่เอาขั้ว ขึ้นข้างบนดอก ลงข้างล่างลอยอยู่ บนอากาศเหนือ พระเศียรของ พระบรมศาสดา

       มหาชนเห็นดังนั้น ก็พากันร่าเริง เบิกบาน กล่าวชื่นชมว่า " โอ อัศจรรย์ๆ ดูนั่น ดอกบัวลอยได้" เกิดความเลื่อมใส เกิดกุศลจิต คิดอยากจะฟังธรรม จะรักษาศีล และทำการบูชา อย่างนั้นบ้าง แม้เหล่าทวยเทพก็ชื่นชมอนุโมทนา ในผลบุญนั้น พากันแซ่ซ้อง สาธุการสนั่นไปทั้งภพ


       พระผู้มีพระภาค เจ้าปทุมุตตระ ทรง ทราบอัธยาศัย ของนายมาลาการ มี พระประสงค์จะ ทำให้เขา เลื่อมใสยิ่งขึ้น จึงได้ประทับยืน อยู่ตรงนั้นตรัสว่า " มาณพผู้บูชา เราด้วยดอกบัวแดง เราจะพยากรณ์เขา ขอท่านทั้งหลายจงฟัง "

 


 
       มาณพ นี้จะเสวย ทิพยสมบัติ ท่องเที่ยว รื่นรมย์อยู่ใน เทวโลก ตลอดกาล สามหมื่นกัป จะได้เป็น ท้าวสักกเทวราช เสวย เทวรัชสมบัติถึง ๓๐ ครั้ง มีวิมานกว้าง ใหญ่สูง ๓๐๐ โยชน์ กว้าง ๑๕๐ โยชน์ จะมีดอกไม้ทิพย์ สี่แสนพวงห้อย ประดับอยู่ที่ ปราสาทวิมาน และที่ พระแท่นบรรทม จะมีนางอัปสรแสนโกฏิ ที่แต่งกายงดงาม ฉลาดในการ ฟ้อนรำขับร้อง คอยแวดล้อม ขับกล่อม

 
       และที่เสา ระเนียด จะประดับด้วยแก้ว สีแดงโต ประมาณ ด้วยจักร ฝนดอก ไม้แดง ที่จะตกลง นนางเทพอัปสร จะปูลาดใบบัว นุ่งห่มด้วยใบบัว นอนอยู่ ในวิมาน อันปูลาดด้วย ใบบัวดอกบัวแดง จะแวดล้อม ภพนั้นส่งกลิ่นหอมพุ้ง ไปไกลถึง ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ ในวิมานอันงดงามอลังการนั้น
ที่ฝา ที่บานประตู
 
จะได้เป็นพระเจ้า จักรพรรดิ สมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้ง ๗ ประการ ครองความ เป็นใหญ่ใน ทวีปทั้ง ๔ ถึง ๗๕ ครั้ง จะได้เป็น พระราชา ในประเทศราชอันอุดม สมบูรณ์นับครั้งไม่ถ้วน

       ภพสุดท้ายเมื่อ ได้บรรลุธรรม จะมี ดอกบัวสีแดง สวยงามบาน อยู่เบื้องบนศีรษะ เพื่อประกาศ ถึงผลบุญนั้น

       ในสมัยพุทธกาล ท่านได้มาเกิด เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ได้ฟังธรรมของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็มีจิตเลื่อมใส บุญเก่าที่ได้สั่งสม ไว้ในอดีตจึงบันดาล ให้ท่านตัดสินใจออกบวช

       บำเพ็ญภาวนา ไม่นานนักก็ได้ บรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์ ถึงพร้อมด้วย คุณวิเศษทุกอย่าง ดอกบัวแดง ๓ ดอก ก็ปรากฏขึ้นกั้น เป็นฉัตรอยู่เหนือ ศีรษะของท่าน ประกาศถึง ผลบุญอย่างอัศจรรย์

       เมื่อได้ บรรลุธรรมแล้ว วันหนึ่ง เมื่อมีโอกาสก็ได้เข้าเฝ้าพระสัมมา สัมพุทธเจ้า กราบทูลเล่าถึง การบรรลุ คุณวิเศษ และประวัติ การสร้างบารมี ของตนว่า " ข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญ ด้วยอานิสงส์ที่ บูชาพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยดอกบัว สีแดง ๓ ดอกในครั้งนั้น ผลบุญก็ส่ง ต่อเรื่อยมาทำ ให้ข้าพระองค์ ไม่รู้จักทุคติเลย ตลอดแสนกัป "

       จะเห็นว่า การบูชาพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครู ของโลกนั้น หากบูชาด้วยใจ อันเลื่อมใส เต็มเปี่ยม ผลบุญ ย่อมเกิดขึ้น เป็นอจินไตยชนิด ที่คาดไม่ถึง

       ดังนั้น โอกาสดี ที่ทุกคน ไม่ควรพลาด อย่างยิ่งคือ การสร้าง องค์พระธรรมกาย ประจำตัวเพื่อ ประดิษฐาน ภายใน องค์พระมหาธรรมกายเจดีย์ บูชาคุณของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบูชาครั้งหนึ่ง นั้นนับพระองค์ ไม่ถ้วน บุญก็จะทับทวี เป็นอสงไขย ไม่มีประมาณ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร