วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เพราะฉะนั้น รีบขยายจานดาวธรรมกัน เขาจะได้รู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร เป็นบุคคลที่สมมติกันขึ้นมาหรือว่ามีตัวตนจริง แล้วความสำคัญของพระองค์เป็นอย่างไร กว่าจะมาเป็นอย่างนี้ท่านคือใคร ทำอย่างไร อะไรต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรศึกษา...อ่านต่อ
พวกเราที่มาวัดกันเป็นประจำ ถึงแม้ว่าจะเคยได้รับการอบรมอย่างดีมาจากคุณพ่อ คุณแม่ จนกระทั่งสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้ แต่เมื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้ว หลายคนต้องสะท้านใจว่า...อ่านต่อ
สิ่งต่างๆ ในโลกจะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับแบบนั่นเอง เหมือนตัวของเรานี่ที่มีร่างกายโตๆ แต่ความจริงจุดเริ่มต้นก็มาจากเซลล์ๆ เดียวเท่านั้นเอง ที่เกิดจากเชื้อคุณพ่อกับไข่คุณแม่มารวมกันเข้า ก็เกิดเป็นเซลล์ๆ หนึ่งขึ้นมา...อ่านต่อ
ลูกของคุณโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่เล็ก ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาของเขา เป็นเครื่องสะท้อนว่า เราเลี้ยงเขาเป็น แต่อย่างไรก็ตาม เราเลี้ยงลูกเป็นในระดับที่เขายังเล็กอยู่...อ่านต่อ
เรื่องราวในคอลัมน์นี้ก็เช่นกัน เราอยากให้คุณทำใจสบายๆ วางใจเบาๆ ค่อยๆ อ่านความคิดของคนในเรื่อง เพราะความคิดของเธอดี น่าสนใจ เพียงพอที่จะทำให้ไม่หลงไปดื่มน้ำจากแก้วที่ว่างเปล่าลำดับที่ ๑๐๑ และแก้วต่อๆ ไปจนชั่วชีวิต...อ่านต่อ
การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้างดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและเบื้องปลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั่วทั้งภพสาม...อ่านต่อ
วันนี้ มีหลายท่านที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก ดังนั้นจะขอโอกาสขยายความคำว่า "ดาวธรรม" เพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้น บางท่านฟังแล้วอาจจะสงสัยว่า ดาวธรรมนี้คืออะไร...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ" การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง เพราะ ธรรมทานเปรียบประดุจการให้แสงสว่าง ที่เข้าไปทำลายความมืดบอด...อ่านต่อ
"ให้เขาพบความสุข..เราสุขยิ่งกว่า" งานขยายเครือข่ายคนดี เป็นงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ เมื่อมีการสนับสนุนคนดีให้เป็นคนดีเพิ่มขึ้น จึงมี "กัลยาณมิตรผู้นำบุญ"...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ