วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

ฉบับที่ ๑๓๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
“สมบัติใดในมนุษย์และสมบัติในสวรรค์ สมบัติทั้งสองนั้น หากผู้มีศีลปรารถนา ก็ทำได้ไม่ยาก อนึ่ง ใจของ ผู้มีศีลบริสุทธิ์ ย่อมแล่นไปสู่นิพพาน-สมบัติ อันเป็นสมบัติที่สงบระงับสุดยอดโดยแท้”...อ่านต่อ
กล่าวได้ว่า พระภิกษุสามเณรกว่าครึ่งประเทศได้มารวมกันในวันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกายในปีนี้ ด้วยความปลื้มปีติของมหาชนที่เห็นเนื้อนาบุญจากทั้งในและต่างประเทศกว่า ๓๐,๐๐๐ วัด มาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว โลกแห่งสันติสุขอันถูกคุ้มครองด้วยธรรม พร้อมทั้งเมตตารับสังฆทาน ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ครบ ๗๐ ปี...อ่านต่อ
ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประเทศในเครือ AEC อย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่ กี่ปีข้างหน้า ไม่เพียงทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่กำลังเตรียมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น แต่ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการเตรียมปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะใครเลยจะทราบว่า เมื่อกระแสไหลบ่าของวัฒนธรรม แฟชั่น และความนิยมแบบต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย สังคมไทยจะได้รับผลกระทบจากสิ่งดังกล่าวมากน้อยเพียงใด...อ่านต่อ
“...ผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ยังดำรงพระชนม์อยู่ก็ดี พึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดผักกาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานไปแล้วก็ดี เมื่อจิตเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกัน บุญก็มีผลเสมอกัน...” (สัญญกเถราปทาน)...อ่านต่อ
หลังประดิษฐานพระบรมธาตุบนเจดีย์น้อยเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาของการประทับฝ่ามือลงบนแผ่นปูน เพื่อสร้างผนังยาว ๑๐ เมตร ด้านหลังเจดีย์ เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกว่า ทุกคนคือผู้สถาปนาเจดีย์น้อยดอยสวรรค์แห่งนี้ เป็นแสงสว่างแก่พี่น้องชาวดอย และเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาตราบสิ้น กาลนาน...อ่านต่อ
มนุษย์โดยทั่วไปล้วนปรารถนาสันติสุขสันติภาพกันทั้งสิ้น แต่ผู้คนกว่าค่อนโลกกลับเหนื่อยล้ากับการแสวงหาสันติภาพมาทุกยุคทุกสมัย และอย่าว่าแต่สันติภาพโลกเลย แม้สันติภาพในครอบครัว บางคนก็ยังแทบหาไม่เจอ...อ่านต่อ
วัดตาก้องมีชื่อเดิมว่า “วัดไพรวัลย์นิกาวาส” เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า ๓๐๐ ปี ปัจจุบันมีพระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน) เป็นเจ้าอาวาส พระครูสาราภิวัฒน์ขึ้นชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐม...อ่านต่อ
เบื้องต้นของการปฏิบัติสมาธินั้น การบริกรรมภาวนาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะเป็น คุณเครื่องให้ใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้เร็ว หากเราตั้งใจฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำภาวนา คงเคยได้ยินท่านแนะนำว่าในเบื้องต้นให้เรากำหนด บริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กัน แม้ขณะที่เราเคลื่อนใจเข้าสู่ศูนย์กลางกายฐานต่าง ๆ...อ่านต่อ
ในครั้งนั้นเหล่าพระอรหันตสาวกจำนวน ๕๐๐ รูป มีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานในการสังคายนาครั้งแรก ณ ถ้ำสัตบรรณคูหา เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยนำพระธรรมวินัยที่เคยสดับฟังเมื่อครั้งพระบรมศาสดายังทรงพระชนมชีพมาซักถามกันในที่ประชุม...อ่านต่อ
เริ่มต้นจากการให้อย่างเงียบ ๆ ของชายคนหนึ่ง ยังกลายเป็นกระแสสังคมไปทั่วโลกได้ขนาดนี้ สักวันหนึ่งการตักบาตรในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทยของเราทุกคน ก็จะเป็นต้นแบบแก่คนรอบข้าง และเกิดเป็นกระแสของ “การให้” แผ่ขยายออกไปในวงกว้างยิ่ง ๆ ขึ้น...อ่านต่อ
สิ่งของเปรอะเปื้อน แปลกปลอม โลหะขึ้นสนิม คอนกรีตมีขยะเจือปน ย่อมสร้างมลทินและอันตรายอย่างใหญ่หลวงได้ แต่กระนั้นก็ไม่ถึงเศษเสี้ยวแห่ง “อวิชชา”...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑...อ่านต่อ
ถ้าครอบครัวใดตระหนักและให้ความใส่ใจทำจริงกับการสร้างนิสัยดี กำจัดนิสัยชั่วจาก ๕ ห้องแห่งชีวิต ลูกบ้านนั้นก็จะเป็นลูกแก้ว พ่อบ้านก็จะเป็นพ่อแก้ว แม่บ้านก็จะเป็นแม่แก้ว แม้บ้านหลังนั้นก็เป็นดุจวิมานบนดินของทุกคนในครอบครัว.....อ่านต่อ
เพราะฉะนั้น ควรจะให้ทุกคนได้อาศัยพุทธธรรมนำความชุ่มเย็นมาสู่จิตใจของตัวเองและชุมชน ฉะนั้นองค์กรพุทธต้องจับมือกันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง แล้วเราจะพบว่า จะพลิกกลับตาลปัตรเลย คนไทยจะมาเป็นชาวพุทธเต็มตัว มาประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วสังคม จะสงบร่มเย็น เราจะไม่ทะเลาะกัน ไม่ตีกัน ไม่ฆ่ากัน แต่จะทำความดีร่วมกัน ให้สมกับที่เราเป็นเมืองหลวงของพระพุทธศาสนาของโลก...อ่านต่อ
สำหรับในประเทศไทยของเรา นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีสำนักเรียนทั้งนักธรรม บาลี พระอภิธรรม หรือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ที่มุ่งเน้นให้การศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาแล้ว เรายังช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างศาสนสถาน...อ่านต่อ
ปกติเวลาลูกนอน ลูกจะฝันว่าได้อยู่ ในน้ำ ได้ดำผุดดำว่ายอยู่ใต้น้ำเหมือนเงือกอย่างมีความสุขในแหล่งน้ำแห่งหนึ่งที่ใหญ่มากเป็นน้ำจืด สีเขียว แต่ใสมาก และต้นไม้พันธุ์ไม้ที่อยู่รอบ ๆ ก็โบราณมากจนไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไร สถานที่นี้ลูกฝันว่าไปบ่อยมาก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ