วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีตอกเสาเข็มสร้างอาคารคุณยายอาจารย์ฯ "หนึ่งไม่มีสอง"

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

พิธีตอกเสาเข็มสร้างอาคารคุณยายอาจารย์ฯ

"หนึ่งไม่มีสอง"

 

          คำว่า "หนึ่งไม่มีสอง" เป็นคำที่ใช้ยกย่องความสามารถของบุคคล ที่มีความยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ สามารถทำสิ่งที่ไม่มีใครทำได้เทียมเท่า อย่างไรก็ตาม หากคำนี้ออกจากปากบุคคลธรรมดา ก็แค่ทำให้ผู้รับฟังอยากรู้ว่า บุคคลนั้นยอดเยี่ยมอย่างไร แต่หากคำ ๆ นี้ออกจากปากมหาปูชนียาจารย์ คือ พระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมารแล้ว ผู้ที่ได้รับคำชมย่อม ไม่ใช่ผู้ที่มีความยอดเยี่ยมในระดับธรรมดา แต่จะต้อง มีความเป็นเลิศและความเป็นหนึ่งอย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมาบุคคลที่ได้รับคำชื่นชมจากพระเดชพระคุณ หลวงปู่ด้วยถ้อยคำนี้ ก็คือ "คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง" ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

          คำยกย่องเช่นนี้ มิใช่คำที่จะนำมาอวดอ้างคุณธรรม และคุณวิเศษของคุณยายอาจารย์ฯ หากแต่เป็นสิ่งที่เหล่าศิษยานุศิษย์และลูกหลานคุณยายอาจารย์ฯ จะต้องดำเนินรอยตาม เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม ในตนให้สูงส่งยิ่งขึ้น และเพื่อรักษาเกียรติคุณอันเป็น หนึ่งไม่มีสองของท่านไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา เป็นแบบอย่าง

 

 

คุณยายอาจารย์ฯ 
บุคคลผู้ควรบูชา

          ศาสตร์ใดถ้าไม่ใช่สาระนำไปสู่ทางพ้นทุกข์..ศาสตร์นั้นหาใช่สุดยอดแห่งความรู้ และภาษาใด แม้จะไพเราะเสนาะหู หากมิใช่ภาษาที่นำไปสู่สัมมาทิฐิ...ภาษานั้นก็หาใช่ภาษาอริยะ...

          คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง แม้จะมิใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ใด ๆ ที่ วิชาการทางโลกกำหนดหลักสูตรไว้ และมิใช่ผู้เก่งกล้าในเชิงอักษรกวี แต่สิ่งที่ท่านถ่ายทอด พร่ำสอน และประพฤติปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง ล้วนเป็นความรู้ที่ล้ำค่า และเป็นภาษาอันประเสริฐที่เข้าไปถึงใจ เพื่อนำผู้คนทั้งหลายไปสู่มรรคผลนิพพาน

          นอกจากนี้ คุณยายอาจารย์ฯ ยังเป็นบุคคล ผู้มีคุณูปการอันสูงส่งต่อพระพุทธศาสนา เพราะท่าน คือ ผู้สร้างบุคลากร ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนนักสร้างบารมีจำนวนมหาศาล เพื่อทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำแสงสว่างไปสู่ ใจของมหาชน เพื่อสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ไปสู่นานา ประเทศทั่วโลก ดังนั้น ชีวิตของคุณยายอาจารย์ฯ จึงเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่มหาชนชาวโลกโดยแท้ และสมควรแก่การเทิดทูนไว้ในฐานะมหาปูชนียาจารย์

ครูผู้มีเมตตาอันยิ่งใหญ่

ผู้สืบสายธรรม

          คุณยายอาจารย์ฯ คือผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกาย เพื่อ "สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็น พระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ" แต่ถ้าลองพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่ง จะพบความน่าทึ่ง และเห็นความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ของท่าน ที่นำหมู่คณะมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมาเพราะ ขณะเริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย คุณยายท่านมีอายุ ถึง ๖๑ ปีแล้ว แต่ยังต้องเหนื่อยยากสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้คนในเขตเมือง โดยมิได้หลีกลี้ไปแสวงหาความสงบแต่เพียงลำพัง ทั้งนี้ เพราะท่านเล็งเห็นว่า ในเขตเมืองสามารถเผยแผ่ ธรรมะให้แก่มหาชนได้กว้างขวางมากกว่า อย่างไรก็ตามการสอนธรรมะในเขตเมือง แม้มิต้องผจญกับ ภัยธรรมชาติหรือภัยจากสัตว์ร้าย แต่ต้องผจญภัยที่น่ากลัวมากกว่า คือภัยจากมนุษย์ ซึ่งมีทั้งความไม่เข้าใจ ความขัดแย้ง การกระทบกระทั่ง ฯลฯ ซึ่ง เกิดจากความไม่รู้ทั้งหลาย

          ดังนั้น การที่จะยืนหยัดอยู่สอนธรรมะในสังคม เมือง จึงต้องมีหัวใจอันยิ่งใหญ่และอดทนเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยปณิธานที่จะสอนธรรมปฏิบัติตามแบบอย่างมหาปูชนียาจารย์ คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณยายอาจารย์ฯ และหมู่คณะก็พร้อมจะอดทนอย่าง ถึงที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งท่านก็สามารถผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปด้วยดี และเป็นต้นแบบในการเผยแผ่ ให้กับหมู่คณะในยุคนี้ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในปัจจุบัน

ความกตัญญูกตเวที

เป็นเครื่องหมายของคนดี

          พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า บุคคลที่หาได้ยากในโลกมี ๒ ประเภท คือบุพพการี ผู้ที่ทำคุณให้ก่อน และผู้มีความกตัญญูกตเวที คือบุคคลที่รู้คุณและมุ่งตอบแทนคุณท่าน

          คุณยายอาจารย์ฯ เป็นผู้มีพระคุณที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพวกเรามาก่อน ท่านเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยตลอด ดังนั้น จึงเชื่อว่าทุกท่านซึ่งมีความกตัญญูกตเวที และเป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลก ย่อมจะร่วมกันทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อ ตอบแทนพระคุณของท่าน

          นอกจากนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังเคยกล่าวเสมอ ๆ ว่า คุณยายอาจารย์ฯ เป็นผู้มีบุญมาก เป็นบุคคลผู้ควรแก่การบูชา เป็นผู้ได้รับคำยกย่องว่าเป็น "หนึ่งไม่มีสอง" จากพระผู้ปราบมาร ให้เราเอาบุญกับท่านให้มากที่สุด บูชาท่านด้วยสิ่งที่ดีที่สุด แล้วพวกเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเป็นการตอบแทน

          และขอเสริมด้วยข้อคิดจากอุปัฏฐากของ คุณยายอาจารย์ฯ กัลฯอารีพันธ์ ตรีอนุสรณ์ ที่เคยให้ข้อคิดไว้ว่า ถ้าเรารักเคารพศรัทธาบุคคลใดบุคคล หนึ่งมาก ๆ และบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างจาก ชีวิตทั้งชีวิตของท่าน เพื่อชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐสุดของพวกเรา เราก็คงจะตอบแทนพระคุณของท่านไม่ให้ขาดตกบกพร่อง และจะไม่ยอมปล่อยให้โอกาส ที่พิเศษสุดและดีที่สุดผ่านเลยไปเปล่า ๆ คงจะต้อง ทุ่มเทสุดชีวิต สุดหัวใจ และหากสิ่งใดทำได้ ก็คง จะทำอย่างพิเศษสุดและสมบูรณ์ที่สุด

ลูกหลานคุณยาย

หัวใจ "หนึ่งไม่มีสอง"

          ทหารมีข้าศึกเป็นศัตรู ส่วนคนทำทานมีความตระหนี่เป็นศัตรู หากทำลายความตระหนี่ในใจเสียได้ ผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีชัยชนะ ประดุจทหารสามารถเอาชนะข้าศึกได้อย่างงดงามฉะนั้น ทั้งนี้เพราะความ ตระหนี่มักเป็นสิ่งทำให้จิตใจเกิดความหน่วงเหนี่ยว ลังเล และความตระหนี่นี้เอง ที่จะทำให้พลาดโอกาส ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตนเอง

          หลายคนพลาดโอกาสทำทานเพราะไม่มีทรัพย์ แต่ครั้นมีทรัพย์แล้วกลับหาเนื้อนาบุญที่จะให้ทำทาน ไม่ได้ แต่หลายคนครั้นพอมีทรัพย์และมีเนื้อนาบุญ.. แต่กลับตระหนี่ไม่มีศรัทธา เมื่อเป็นเช่นนี้..บุคคลนั้นก็ยากที่จะได้บุญอันเป็นสมบัติเฉพาะตนที่แท้จริง ซึ่งมีสิ่งที่น่าคิดว่า ความพร้อมด้วยปัจจัยสี่ เช่น มีอาหารบริโภคไม่อดอยาก มีเสื้อผ้ามากมายหลากหลายสีสัน มียารักษาโรค และมีที่อยู่อาศัยใหญ่โต แต่สิ่งเหล่านี้..จำเป็นเฉพาะในชีวิตชาตินี้ที่ยาวนาน ไม่เกินร้อยปีเท่านั้น เพราะชีวิตอันยาวนานหลังจาก การตาย ปัจจัยสี่ทั้งหลายเหล่านี้ หาได้เกิดประโยชน์ กับตัวเราไม่ และไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้แม้ แต่นิดเดียว มีแต่บุญเท่านั้นที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตในภพชาติเบื้องหน้า และเป็นเสบียงติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาติ ที่ก่อให้เกิดความสุขในสัมปรายภพอยู่เป็นนิจกาล

          บัดนี้ โอกาสอันดีที่ทุกท่านจะทำลายความตระหนี่ในใจ และจะเป็นผู้บันเทิงอยู่ในบุญอันยิ่งใหญ่ ได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือ การได้ร่วมสถาปนาอาคาร "หนึ่งไม่มีสอง" ซึ่งเป็นอาคารที่รองรับการเข้ามา พักอาศัยเพื่อสร้างบุญบารมีของอุบาสิกาผู้มีบุญ ผู้สืบทอดแบบอย่างคุณธรรมความดีงามจากคุณยายอาจารย์ฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่พระพุทธ-ศาสนา และการแผ่ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลกใน ปัจจุบันและสู่อนาคตอันยาวไกล

 

 

 

พิธีตอกเสาเข็ม
สร้างอาคารคุณยายอาจารย์ฯ "หนึ่งไม่มีสอง"

          ที่ผ่านมา การก่อสร้างอาคารคุณยายอาจารย์ฯ "หนึ่งไม่มีสอง" อยู่ในขั้นตอนการปรับพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง และเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา คณะศิษยานุศิษย์ของคุณยาย อาจารย์ได้ร่วมกันทำพิธีตอกเสาเข็มสร้างอาคารคุณยายอาจารย์ฯ "หนึ่งไม่มีสอง"

 

 
 

 

          พิธีกรรมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานสงฆ์ และกัลฯเพียงใจ หาญพาณิชย์ กัลฯอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี นำแผ่นทองไปปิดที่เสาเข็มและโปรยรัตนชาติ

 

 

          เมื่อคณะผู้แทนปิดแผ่นทองและเข้าประจำพื้นที่ ประกอบพิธีตอกเสาเข็มสร้างอาคารคุณยายอาจารย์ฯ "หนึ่งไม่มีสอง" เรียบร้อยแล้ว พระภาวนาวิริยคุณกดปุ่มประกอบพิธีตอกเสาเข็ม จากนั้น กัลฯเพียงใจ หาญพาณิชย์ กัลฯอนันต์ อัศวโภคิน และคณะประกอบพิธีโยกปั้นจั่นตอกเสาเข็มและโปรยรัตนชาติ

 

 

 

 

          หลังจากถ่ายภาพประวัติศาสตร์หน้าเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพผู้มีบุญขึ้นรับพานรัตนชาติ จากพระภาวนาวิริยคุณ เพื่อนำไปประกอบพิธีโปรย รัตนชาติ จากนั้นพระเทพญาณมหามุนีนำอธิษฐาน จิต นำแผ่เมตตา และนำบูชาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

          บุญสร้างอาคารคุณยายอาจารย์ฯ "หนึ่งไม่มีสอง" เป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งของลูกหลานคุณยายอาจารย์ฯ ผู้มีหัวใจ "หนึ่งไม่มีสอง" และถือเป็น กาลทาน เพราะการสร้างอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพียงครั้งเดียว ดังนั้น จึงเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เราจะมีโอกาสได้ร่วมบุญเช่นนี้ แต่เมื่อทำแล้ว เราจะปลื้ม ทุกครั้ง ปีติทุกครั้ง และมีความสุขทุกครั้ง ที่ได้เห็น อาคารอันสง่างาม ซึ่งความปลื้มปีติด้วยบุญนี้ จะช่วย ให้เรามีจิตใจที่เบิกบาน ผ่องใส และจะดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ตัวเราตลอดกาลนาน....

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 120 ตุลาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร