วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา

บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ. ๙

 

 

สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา

          ก่อนที่ท่านสาธุชนจะเลิกนั่งสมาธิ พระอาจารย์ที่สอนสมาธิ ท่านจะพนมมือ ตั้งจิตอธิษฐานอำนวยพรให้สาธุชนได้เข้าถึงธรรม อีกทั้งเป็นสัญญาณว่าให้ลืมตา พักการทำสมาธิได้ โดยเอ่ยอ้างเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านได้บรรลุธรรม ด้วยการผูกพุทธมนต์เอาไว้ว่า

          สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา           ปจฺเจกานญฺจ ยํ พลํ

          อรหนฺตานญฺจ เตเชน           รกฺขํ พนฺธามิ สพฺพโส

          แปลว่า..พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนทรงมีพลานุภาพ พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย ก็มีกำลังเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าขอผูกอำนาจแห่งพลานุภาพเหล่านั้นไว้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาตัว ฯ

          สพฺพพุทฺธานุภาเวน           สพฺพธมฺมานุภาเวน

          สพฺพสงฺฆานุภาเวน           สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต

          ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรมเจ้าทั้งปวง และพระสงฆเจ้า ทั้งสิ้น ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ..

          ดังนั้น เมื่อเราได้ยินพระท่านกล่าวว่า "สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา" เพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้สอนธรรม ก็ให้นั่งพับเพียบ หลับตา พร้อมกับเอาใจหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกาย เพื่อรับพรพระ เมื่อพระกล่าวถึงบทว่า "สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต" ให้กล่าวตอบเสียงดังฟังชัดว่า "สาธุ.." ด้วยจิตเลื่อมใสกันทุกคน บุญกุศลอันเกิดจากการเจริญภาวนาจะนำพาให้สำเร็จสมปรารถนา มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายกันถ้วนหน้าทุกคน..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 120 ตุลาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร