เพราะแม่รัก แม่ห่วง ยอดดวงจิต

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2562

เพราะแม่รัก แม่ห่วง ยอดดวงจิต

เพราะแม่คิด ถึงอนาคต อันสดใส

เพราะแม่หวัง เจ้าเติบกล้า ทั้งกายใจ

แม่จึงให้ ลูกแก้วกมล..“เป็นคนดี”ฯ

๒๘ ตุลาคม ๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3