อานุภาพสัจจะต่อความดี

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2564

อานุภาพสัจจะต่อความดี

64038_b.jpg

                  สัจจะ มีอานุภาพมหาศาล เกินกว่าใครจะประมาณคาดคิด สามารถพลิกโลกที่กำลังร้อนระอุให้กลับเย็นสนิท ประสบแต่ ความสงบสุขทันทีก็ย่อมได้ เพราะเป็นสัจจะประจำโลกว่า

                • ถ้าใครใจสว่างพอเรื่องใด ย่อมเห็นความจริงเรื่องนั้นชัดไป ถึงนั่น ความลับเรื่องนั้น ก็ย่อมหมดไปถึงนั่น

                • ความลับเรื่องใดหมดไปถึงไหน ความไม่รู้จริง ความเข้าใจผิด ความหลงผิดเรื่องนั้น ย่อมหมดไปถึงนั่น

               • ความเข้าใจผิดหลงผิดเรื่องใดหมดไปถึงไหน ความคิดผิด การพูดผิด การทำผิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ย่อมหมดไปถึงนั่น

               • ความคิดผิด การพูดผิด การทำผิด เกี่ยวกับเรื่องนั้นหมดไป ถึงไหน กรรมชั่วเกี่ยวกับเรื่องนั้น ย่อมหมดไปถึงนั่น

               • กรรมชั่วเรื่องใดหมดไปถึงไหน ความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจที่ จะเกิดตามมาจากการกระทำชั่วนั้น ย่อมหมดไปถึงนั่น

              • ความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจที่จะเกิดจากการกระทำชั่วใด หมดไปถึงไหน ย่อมเกิดปัญญาและการทำกรรมดีขึ้นมาแทนที่ ไม่มี ความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องนั้นไปถึงนั่น

              • ปัญญาและการทำแต่กรรมดี ไม่มีความทุกข์เดือดเนื้อร้อน ใจไปถึงไหน ย่อมเกิดความสุขไปถึงนั่น

             • ผู้ยึดมั่นในการทำแต่กรรมดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ เพื่อให้เกิดความสุขไปถึงไหน ย่อมก่อให้เกิดผู้มีสัจจะต่อความดีไปถึง นั่น ท่านแล้วท่านเล่า

             • เมื่อท่านผู้มีสัจจะต่อความดีทั้งหลายกุลีกุจอร่วมใจกัน สร้างผู้มีสัจจะต่อความดี ย่อมช่วยกันพลิกโลกทั้งโลก ให้กลับมา ร่มเย็นเป็นสุข เพราะเขาได้แจ้งประจักษ์แก่ใจตนเองแล้ววา่ โลกภายใน คือกายและใจของเขาหายร้อนรุ่มกลุ้มใจ เกิดความสุข พวยพุ่งขึ้นมาได้เอง ทันทีที่เขาปฏิบัติสัจจะต่อความดีกับสิ่งแวดล้อม ทุกประเภทอย่างรอบคอบสมบูรณ์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019070506095886 Mins