สมบัติที่แท้จริง

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2546

 

.....สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง มีเพียง ๒ สิ่ง คือ "ใจ" และ "ฐานที่ตั้งของใจ" ความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้ ๔ อย่างนี้รวมเรียกว่า ใจ

 

.....ส่วน "ฐานที่ตั้งของใจ" คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง ที่จะนำเราเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายใน เป็นทางที่พระอริยเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย ใช้เดินทางไปสู่อายตนิพพาน ทำให้เราเข้าถึงแหล่งแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์ ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวของชีวิตในสรรพสัตว์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย

 

 Total Execution Time: 0.0012693325678507 Mins