สร้างพระธรรมกายประจำตัว ในปี 2552

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_ผู้นำบุญ_เหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำ_สร้างพระปิดเจดีย์_ปี2552

กายลักษณะมหาบุรุษศูนย์รวมที่สุดของทุกสิ่ง
 

คัดบางส่วนมาจากพระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

          "วันนี้เป็นวันมหามงคลและวันมหาปีติที่เราได้พร้อมใจกันมาสร้างบารมี สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามเราได้มาถวาย มหาสังฆทานแด่พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญกว่าสองหมื่นวัดทั่วประเทศ และได้มาหล่อพระธรรมกายประจำตัว เพื่อที่จะนำไปประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งเป็นการหล่อพุทธปฏิมากร เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีอานุภาพและพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณซึ่งการสร้างพุทธปฏิมากรนั้น เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามา ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เเละเพื่อให้ชาวโลกได้ยึดเอาพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะสรณะอันเกษมหรือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้น คือ พระรัตนตรัยภายใน หรือพระธรรมกายเท่านั้น สิ่งอื่นไม่ใช่ ดังนั้น เราจึงได้ถอดแบบพุทธลักษณะของพระธรรมกายภายใน เพื่อเอามาหล่อเป็นพุทธปฏิมากร ซึ่งมีลักษณะมหาบุรุษ ที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ กายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเหมือนกับพระธรรมกายภายในต่างกันที่ไม่มี เกตุดอกบัวตูม เป็นกายมาตรฐานที่สง่างามมาก ถือว่าเป็นกายต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุด และยังเป็นศูนย์รวมที่สุดของทุกส่ง ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน และวิชชาธรรมกาย สามารถกล่าวได้ว่า ความดีเลิศประเสริฐทั้งหลาย จะมารวมกันอยู่ในกายมหาบุรุษนี้ทั้งหมด...."
 

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_ผู้นำบุญ_เหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำ_สร้างพระปิดเจดีย์_ปี2552

โอกาสสุดท้ายในชีวิต สร้างองค์พระ ปิดเจดีย์ "ร่วมเป็นหนึ่งในล้านองค์"
 

              ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ ให้เป็นพุทธสถานแห่งการสร้างคนดีที่สมบูรณ์ ด้วยการร่วมสร้างพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ซึ่งขณะนี้ส่วนต่างๆ ของมหาธรรมกายเจดีย์สร้างเสร็จสมบูรณ์ เหลือเพียงพระธรรมกายประจำตัวภายในอีก ๓๐๐,๐๐๐ องค์ ก็จะปิดเจดีย์
 

              การสร้างพระธรรมกายประจำตัว เป็นบุญที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ไม่เพียงได้บุญจากการสร้างพระพุทธรูป แต่ยังได้บุญจากการร่วมสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ ให้เป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ ดังนั้น ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้กระทำในสิ่งที่ประเสริฐที่สุด สำหรับตนเอง คือ การสั่งสมบุญเป็นเสบียงติดตัวข้ามภพข้ามชาติ และยังได้ทำประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ด้วยการธำรงรักษาพระสัทธรรมให้ยั่งยืนสืบไป เพื่อช่วยให้ชาวโลกพ้นทุกข์และค้นพบความสุขที่แท้จริงได้ในที่สุด
 

           ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ สำหรับผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชวนสร้างพระธรรมกายประจำตัว ในปี ๒๕๕๒   
 

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_ผู้นำบุญ_เหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำ_สร้างพระปิดเจดีย์_ปี2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016554951667786 Mins