ชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งพึงสำนึก ความรู้สีกซึ้งศรัทธาวิชชาใส
...อ่านต่อ
บัณฑิตชนกล่าววาจาน่าเชื่อถือ ชีวิตคือการเดินทางสร้างใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
อันบัวงาม อร่ามตา คราพบเห็น ผ่านลำเค็ญ การต่อสู้ ชูศักดิ์ศรี
...อ่านต่อ
ปฏิบัติธรรม นำใจ ใสสุขสันต์ ใช้คืนวัน และเวลา หามรรคผล
...อ่านต่อ
"อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง" ทางสุขสันต์ ใช้ชีวันอย่างคุ้มค่าน่าสรรเสริญ
...อ่านต่อ
ปัญญาชนคนดีมีชาติสกุล ยึดถือคุณศีลธรรมลํ้าเหตุผล
...อ่านต่อ
อย่า...ประมาทในชีวิตนะมิตรเพื่อน ประมาท..เหมือนตายพรากจากแก่นสาร
...อ่านต่อ
ขอบุญฤทธิ์ บารมี ศรีไตรรัตน์ พรพิพัฒน์ พระนิพพาน บันดาลผล
...อ่านต่อ
จะวันนี้ วันหน้า หรือวันไหน จะกี่วัย กี่วาร ล่วงผ่านผัน
...อ่านต่อ
สาธุ...พระธุดงค์ ผู้ดำรงพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
ความเอ๋ย...ความดี สิ่งต้องมีต้องสร้างอย่างแข็งขัน
...อ่านต่อ
สร้างโบสถ์เพี่อสร้างบุญ หมายคํ้าจุนพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
เพียงหนึ่งคำ หนึ่งกวี ที่สอนจิต ความศักดิ้สิทธิ้ คุณคำ มหาศาล
...อ่านต่อ
วันเวลา...ผ่านไปเร็วไวนัก วันหยุดพักชีวิตคนยากพ้นหนี
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน ตรองใจ ให้จงหนัก ความจงรัก ภักดี ศรีศาสนา
...อ่านต่อ
การตักเตือนซึ่งกันและกันนั้น เมตตามั่นรักหวังดีศรีสุขศานต์
...อ่านต่อ
สายธารรัก ศรัทธา กัลยาณมิตร สายธารจิต เสียสละ ประสิทธิ้ผล
...อ่านต่อ
ยี่สิบสามมีนาคมบ่มบุญใส เป็นวันได้บวชสามเณรเด่นราศี
...อ่านต่อ
"หนึ่งคน" รัก เมตตา ปรารถนาดี "หนึ่งคำ" ชี้ เตือนจิต คิดเกื้อหนุน
...อ่านต่อ
คนใจกว้าง...ใจใหญ่...ใจยุติธรรม คนแนะ-นำ ช่วยคน พ้นทุกข์เข็ญ
...อ่านต่อ
ถูกคือถูก ผิดคือผิด จิตตรงซื่่อ ต้องยึดถือ คืลธรรม นำสุขศานต์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร