อาจริยวัตร แปลว่า กิจที่พึงทำต่ออาจารย์
...อ่านต่อ
อาคุนตุกะ แปลว่า ผู้จรมา ผู้มาเยือนแขกที่มาหา
...อ่านต่อ
อัสสาสะ แปลว่า ลมหายใจ ความเบาใจ ความอุ่นใจ
...อ่านต่อ
อัญเชิญ หมายถึงเชิญด้วยด้วยความเคารพนับถือ
...อ่านต่อ
อัปเปหิ หมายถึงขับไล่ ผลักไสให้ออกไป
...อ่านต่อ
อัชฌาสัย แปลว่า นอนเนื่องอยู่ พิงอยู่ แขวนอยู่
...อ่านต่อ
อัจฉริยะ แปลว่า อันควรแก่การดีดนิ้วให้
...อ่านต่อ
อังคาร คือ ถ่านไม้ ถ่านเผา ถ่านไฟที่กำลังปะทุอยู่
...อ่านต่อ
อหังการ์ แปลว่า การถือตัวว่าเป็นเราใช้ว่า อหังการ ก็ได้
...อ่านต่อ
อสูร แปลตามรูปคำว่า ผู้ไม่ดื่มสุรา
...อ่านต่อ
อริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ
...อ่านต่อ
อวมงคล แปลว่า ไม่เป็นมงคล ขาดความเป็นมงคล
...อ่านต่อ
อเวจี เป็นชื่อนรกขุมใหญ่ขุมหนึ่งในจำนวน 8 ขุม
...อ่านต่อ
อสงไขย แปลว่านับไม่ได้ คำนวณไม่ได้
...อ่านต่อ
อสุภ แปลว่า ไม่งาม ไม่สวย ไม่ดี คือไม่น่าชื่นชม
...อ่านต่อ
อรัญญิก แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยป่า ผู้อยู่ในป่า ผู้เที่ยวไปในป่า
...อ่านต่อ
อภินิหาร หมายถึงอำนาจแห่งความดี อำนาจบารมี
...อ่านต่อ
อาสภิวาจา แปลว่า วาจาที่องอาจ วาจาที่กล่าวด้วยความกล้าหาญ คำพูดที่ยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
อารยธรรม แปลว่า ธรรมอันดีงาม ธรรมของอารยชน
...อ่านต่อ
อยู่กรรม หมายถึงการอยู่พักแรมโดยแยกแดนออกไปประพฤติวัตรเพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสสของภิกษุ
...อ่านต่อ
อมตะ แปลว่า ไม่ตาย หมายถึงยั่งยืน มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ว่า อมฤต ก็ได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร