ครองผ้า หมายถึงการนุ่งห่มผ้าของบรรพชิต
...อ่านต่อ
ขัดตำนาน เป็นคำเรียกการสวดบทนำเป็นทำนองก่อนสวดมนต์
...อ่านต่อ
ไตรทวาร แปลว่า ประตู ๓ ประตูช่องทาง ๓ ช่องทาง
...อ่านต่อ
ตำนาน ทั่วไปหมายถึงเรื่องแสดงกิจการอันเป็นมาแล้วแต่ปางหลัง
...อ่านต่อ
เดาะ ในคำไทย หมายถึงร้าวจนจะหัก
...อ่านต่อ
ดิรัจฉาน แปลว่า ขวาง
...อ่านต่อ
เดินคาถา เป็นสำนวนวัด หมายถึงการว่าหรืออ่านคาถาในการเทศน์มหาชาติ
...อ่านต่อ
ดูกร ( อ่านว่า ดูกะระ, ดูกอน) เป็นคำที่นิยมใช้สมัยโบราณ
...อ่านต่อ
ธรรมทายาท แปลว่า ทายาทแห่งธรรมผู้รับมรดกธรรม
...อ่านต่อ
ธรรมคุณ คือ พระคุณของพระธรรมคุณลักษณะของพระธรรม
...อ่านต่อ
ธรรมกถึก แปลว่า ผู้กล่าวสอนธรรม คือ ผู้แสดงธรรมหรือนักเทศน์
...อ่านต่อ
ธรรมกถา แปลว่า การกล่าวธรรม การกล่าวเรื่องธรรม
...อ่านต่อ
จุลกฐิน เป็นคำเรียกพิธีทอดกฐินที่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จภายในวันเดียว
...อ่านต่อ
เถรานุเถระ แปลว่า พระเถระผู้ใหญ่และพระเถระผู้น้อย
...อ่านต่อ
จดีย์ แปลว่า สิ่งที่พึงบูชา ใช้ใน ๒ ความหมาย
...อ่านต่อ
เถยจิต ( อ่านว่า เถย – ยะ – จิต ) แปลว่าจิตคิดจะขโมย
...อ่านต่อ
ถูปะ แปลว่า กระหม่อม ยอด จอม หน้าจั่ว
...อ่านต่อ
ถีนมิทธะ คือ ความหดหู่และเคลิบเคลิ้ม
...อ่านต่อ
ถวายอดิเรก คือการที่พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
...อ่านต่อ
ถวายพรพระ เป็นชื่อเรียกการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
ถวายเนตร เป็นชื่อพระพุทธรูปยืนปางหนึ่ง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร