:มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

มงคลชีวิต 38 ประการ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

 

มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า มงคลชีวิต พม.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ

มงคลหมู่ที่ 1 ฝึกให้เป็นคนดี

มงคล ที่ 1 ไม่คบคนพาล มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคลชีวิต ๓๘ ประการ   พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

มงคล ที่ 1 ไม่คบคนพาล

-คนพาลคือใคร

-ลักษณะของคนพาล

-โทษของความเป็นคนพาล

-วิธีสังเกตคนพาล

-พฤติกรรมที่เรียกว่า "คบ" คืออย่างไร

-โทษของการคบคนพาล

-ประเภทของคนพาล

-หลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

-อานิสงส์การไม่คบคนพาล

มงคล ที่ 2 คบบัณฑิต มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคลชีวิต ๓๘ ประการ   พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

มงคล ที่ 2 คบบัณฑิต

-บัณฑิตคือใคร

-ลักษณะของบัณฑิต

-องค์คุณของบัณฑิต

-วิธีสังเกตบัณฑิต

-วิธีคบบัณฑิต

-ประเภทของบัณฑิต

-อานิสงส์การคบบัณฑิต

มงคล ที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคลชีวิต ๓๘ ประการ   พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

มงคล ที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา

-การบูชาคืออะไร

-บุคคลที่ควรบูชา ๒๘

-การแสดงออกถึงความบูชา

-ประเภทของการบูชา

กราบ ๓ อย่าง

-อานิสงส์การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลหมู่ที่ ๒ สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง

มงคล ที่ 4 อยู่ ในถิ่นที่เหมาะสม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคลชีวิต ๓๘ ประการ   พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

มงคล ที่ 4 อยู่ ในถิ่นที่เหมาะสม

-ถิ่นที่เหมาะสมหมายถึงอย่างไร

-วิธีอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

-ลักษณะของถิ่นที่เหมาะสม

-ลำดับความสำคัญของปัจจัยทั้ง ๔ ประการ

-วิธีทำบ้านให้น่าอยู่

-อานิสงส์การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

มงคล ที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคลชีวิต ๓๘ ประการ   พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

มงคล ที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน

-บุญคืออะไร

-คุณสมบัติของบุญ

-ประเภทของบุญในกาลก่อน

-ผลของบุญ

-ตัวอย่างผลของบุญ

-วิธีทำบุญ

-บุญวานาไม่ใช่อภินิหาร

-หลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

-อานิสงส์การมีบุญวาสนามาก่อน

มงคล ที่ 6 ตั้งตนชอบ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคลชีวิต ๓๘ ประการ   พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

มงคล ที่ 6 ตั้งตนชอบ

-ตั้งตนชอบหมายถึงอย่างไร

-อะไรคือเป้าหมายชีวิต

-วิธีรักษาเป้าหมายชีวิตให้มั่นคง

-อานิสงส์การตั้งตนชอบ

มงคลหมู่ที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์

มงคล ที่ 7 เป็นพหูสูต มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคลชีวิต ๓๘ ประการ   พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

มงคล ที่ 7 เป็นพหูสูต

-พหูสูตคืออะไร

-ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับพหูสูต

-ลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์ของพหูสูต

-คุณสมบัติของพหูสูตหรือนักศึกษาที่ดี

-ลักษณะผู้ที่เป็นพหูสูตไม่ได้ดี

-วิธีฝึกตนให้เป็นพหูสูต

-อานิสงส์การเป็นพหูสูต

มงคล ที่ 8 มีศิลปะ  มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคลชีวิต ๓๘ ประการ   พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

มงคล ที่ 8 มีศิลปะ

-ศิลปะคืออะไร

-ประเภทของศิลปะ

-องค์ประกอบของศิลปะ

-คุณสมบัติของผู้สามารถมีศิลปะ

-วิธีฝึกตนให้มีศิลปะ ๖๘

-อานิสงส์การมีศิลปะ

 

 

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

 โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

มงคลชีวิต

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

มงคลชีวิต 38 ประการทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล