วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ขอน้อมบูชา...พระผู้ดุจดั่งมณีแห่งจักรวาล

เรื่องเด่น

เรื่อง : จันทร์ชีโร

 

 

ขอน้อมบูชา...พระผู้ดุจดั่งมณีแห่งจักรวาล

 

          มณี เป็นวัตถุธาตุอันสูงค่า ยังความรักใคร่และพึงใจแก่บุคคลทั้งหลาย แต่พระผู้เป็นเช่นมณีแห่ง จักรวาล มิเพียงสูงค่าหายากเท่านั้น แต่มณีดวงนี้ยัง เปล่งแสงสว่างสะท้อนและกระจายธรรมอันสูงค่าแห่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สว่างแก่หมู่ชนทั้งกลางวันและกลางคืนไปทั่วทั้งโลก

          ทุกวันที่ ๒๑ ธันวาคม ของทุกปี เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายต่างทราบดีว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) พระผู้ทรงคุณธรรมอันยิ่งและเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพ บูชา เป็นทราบกันทั่วไปว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อ นอกจากจะรับภารกิจของพระศาสนาหลายประการ เช่น เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูตสาย ๘ เป็นรองประธานมูลนิธิ ธรรมกาย ท่านยังรับงานพระศาสนาอีกหลายประการ โดยเฉพาะงานที่กำลังอยู่ในหัวใจของบุคลากรทาง การศึกษาทุกระดับ คือ การอบรมและเทศน์สอนแก่ คณะครูและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน เช่น "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ครูดีศรีตำบล" ซึ่งมีคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนานับแสนท่าน ทำให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับคำชื่นชมยกย่อง ด้วยความเคารพว่าท่านเป็น "ครูดี ศรีจักรวาล"

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ แม้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีอายุครบ ๗๒ ปีแล้ว แต่ท่านยังมีไฟและเปี่ยมด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะจุดประกายความสว่าง ไสวแห่งธรรม และโบกธงแห่งธรรมชัยให้สะบัดไปทั่ว ทั้งอาณาจักรและพุทธจักร จนปัจจุบันท่านมีพรรษา ล่วงมาถึง ๔๑ พรรษาแล้ว ซึ่งในวโรกาสนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มีดำริให้เหล่า ศิษยานุศิษย์ตลอดจนยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญ ทั้งหลาย พร้อมใจกันจัดพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล และมุทิตาสักการะถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ (พระภาวนาวิริยคุณ) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ที่ผ่านมา


 

          โดยในภาคบ่ายมีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พิธีมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เนื่องใน วาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๖ รอบ (๗๒ ปี) ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยมีพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตามาเป็นประธาน พร้อมด้วยรองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระเถรานุเถระจำนวนถึง ๓๐๐ รูป

          การจัดงานครั้งนี้ แม้จะยังความปลาบปลื้มปีติ ยินดีแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ที่ต่างปรารถนาจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา แต่สิ่งที่เป็น ความภูมิใจลึก ๆ ของแต่ละคน ก็คือจักเป็นโอกาสที่ได้รำลึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่คอยตอกย้ำพร่ำเตือน แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ ตาม พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความเป็นปราชญ์ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา จนมีความรู้รอบ รู้ลึก รู้กว้าง รู้ไกล และรู้จริง ตลอดจนมีความละเอียดอ่อนในการ พิจารณาธรรม ดังนั้นพระธรรมเทศนาแต่ละเรื่อง จึงล้วนผ่านการพินิจพิเคราะห์จากดวงปัญญาอันสว่าง ไสวของท่าน ทำให้พวกเราสามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น ๕ ห้องชีวิต และ กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ ที่มี ความสำคัญและชัดเจนยิ่งกว่าทฤษฎีใด ๆ โดยเฉพาะ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชี้ให้พวกเรา หันกลับมามองตนเองว่า เราคือ "นักโทษแห่งวัฏสงสาร" ซึ่งจะช่วยให้พวกเราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพราะวันเวลาของชีวิต ผ่านไปอย่างไม่ย้อนกลับ แต่ยากจะหาใคร มาให้สติเราได้อย่างชัดเจนเช่นนี้

          และด้วยบุญบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่าน ทำให้พวกเราทั้งหลาย ไม่ทราบว่าจะอุปมาเปรียบเทียบ ให้สมกับคุณธรรมในตัวท่านได้อย่างไร จึงขอยึดตามที่พระมหาเถระ ผู้สืบทอดวิชชาในอดีต เคยให้ไว้ว่า พระพ่อเป็นดุจดั่งมณีแห่งจักรวาล

ทตฺตชีวเถราภิถุติคาถา

โย หิ เถโร มหาปญฺโณ       ทตฺตชีโวติ วิสฺสุโต

สีลาทิวตฺตสมฺปนฺโน            ปุญฺาธิการปุณฺณโก

นานาอกฺขรสตฺถญฺญู           ปิฏกตฺตยโกวิโท

เมตฺตาทิคุณสมฺปนฺโน          สทฺธมฺมวุฑฺฒิเปกฺขโก

โส ธีรานํ มหาธีโร               วิจิตฺตธมฺมเทสโก

ธมฺมกายวิหารสฺมึ                วิหรนฺโต วิวิตฺตเก

อุรนฺทโท ชินสฺเสว               ปพฺพชิตฺวาน สาสเน

สทา ชินงฺกุโร โหติ              สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก

ปุตฺตานํ อปฺปมาทสฺส            ปุญฺสฺส อุจฺจเย สทา

ทิฏฺฐึ อุชุํ กโรเต จ                อภิณฺหํ จานุสาสเต

ปทีโป วิย สิสฺสานํ                ปุตฺตานํ จ ปิตาริว

ภิยฺโยโส ภิกฺขุอาทีนํ             ปาลิสตฺถาทิทายโก

อุปตฺถมฺเภติ เมตฺตาย             สามเณเร จ ภิกฺขโว

ยา วาจา ปิตรา วุตฺตา            ทิพฺพธารา ยถา สทา

สุนิพฺพาเปติ ภิยฺโย สา           ปุตฺตานํ มานสํ สมํ

ยทา อุปฺปชฺชเต กิจฺจํ             สหิตํ พุทฺธสาสเน

ตทา โธรยฺหสีโล จ                ชีวิเต จ นิราลโย

สพฺพนฺตํ ขิปฺปเมวีธ                อกาสิ ปฏิปาฏิยา

สกเขทมจินฺเตนฺโต                 สทฺธมฺมฐิติเปกฺขโก

สพฺพมจฺจานมตฺถาย                ปติฏฺฐาเปติ สาสนํ

ธชคฺโค วิย โยธานํ                 ปุตฺตกานํ มโนหโร

สีลวตฺตาธิสมฺปุณฺโณ               ปทีโปว ตเม สทา

ปภาเสติ วิโรเจติ                    อุตฺตเม พุทฺธสาสเน

ตสฺมายํ สุฏฺฐุ อมฺเหหิ               ปูชิโต โหติ มานิโต

สมฺปตฺโตทานิ เอตสฺส              ปสูติกาลสมฺมโต

อีทิเส หิ วโรกาเส                   สมฺโมทาม มยํ อิธ

รตนตฺตยานุภาเวน                   รตนตฺตยเตชสา

เอโส ทีฆายุโก โหตุ                อโรโค อกุโตภโย

ทีฆกาลํ วิโรเจตุ                      สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเนติ

ปัฐยาวัตรฉันท์ ประพันธ์โดย : สามเณรเปรียญธรรม

 

 

พระพ่อผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลและวัตรปฏิบัติ

          พระเถระรูปใด ผู้มีปัญญามาก ปรากฏนามว่า ทัตตชีโว พระเถระรูปนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ ด้วยวัตร มีศีลเป็นต้น เต็มเปี่ยมด้วยบุญญาธิการ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ต่าง ๆ ฉลาดในพระไตรปิฎก สมบูรณ์ด้วยพรหมวิหารธรรมมีความเมตตาเป็นต้น มุ่งความ เจริญแห่งพระสัทธรรม ท่านเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของเหล่านักปราชญ์ สามารถแสดงธรรม ได้อย่างวิจิตร ท่านบวชถวายชีวิตในพระศาสนาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหน่อเนื้อแห่งพระชินสีห์ตลอดกาลนานมา อยู่ในวัดพระธรรมกายอันสงบ ท่านคอยพร่ำสอน และคอยปรับความเห็นของลูกทั้งหลายให้ตรง เพื่อความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญตลอดมา ท่านจึงเป็นประดุจดวงประทีปของลูกๆ ทั้งหลาย และเป็นดั่งพ่อของลูก ๆ ทุกคน นอกจากนี้ท่านยังสนับสนุนการศึกษาด้านศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะพระบาลี แก่พระภิกษุสามเณรด้วยความเมตตา วาจาที่พระพ่อคอยพร่ำสอนนั้นเป็นดุจสายน้ำทิพย์ ทำให้ใจของ ลูก ๆ ทั้งหลายชุ่มเย็นเสมอมา เมื่อใดงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เมื่อนั้นพระพ่อจะไม่ทอดธุระ ทำงานพระศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทำงานนั้นให้สำเร็จ ลุล่วงอย่างรวดเร็ว พระพ่อไม่คำนึงถึงความลำบากของตน มุ่งแต่ความมั่นคงของพระสัท-ธรรม ทำพระศาสนาให้ตั้งมั่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ พระพ่อผู้สมบูรณ์พร้อมด้วย ศีลและวัตรปฏิบัติ จึงเป็นดุจยอดธงรบของเหล่าทหาร เป็นศูนย์รวมใจของลูก ๆ ทั้งหลาย เป็นดั่งแสงสว่างในท่ามกลางความมืด คอยส่องแสง เปล่งประกาย ในพระศาสนาอันอุดม เพราะเหตุนั้น เราทั้งหลายจึงนับถือบูชาพระพ่อ

          ในวาระวันคล้ายวันเกิดเวียนมาถึง ลูก ๆ ทุกรูป ทุกคน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอเดชแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพ่อจงมีอายุยืนไร้โรคาพาธ ปราศจากภัยอันตรายมากล้ำกราย และขอพระพ่อจงรุ่งเรืองในพระศาสนาของพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า ตลอดกาลนานเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 123 มกราคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร