องค์ประกอบแห่งการเข้าถึงธรรม

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2560

องค์ประกอบแห่งการเข้าถึงธรรม

สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , องค์ประกอบแห่งการเข้าถึงธรรม , ธรรมะ , เข้าถึงธรรม , บรรลุธรรม , นิวรณ์ 5

           การที่ใครจะบรรลุธรรมได้นั้น จะต้องบำเพ็ญภาวนา ตามหลักมรรคมีองค์ 8 จนกระทั่งใจหยุดนิ่งสมบูรณ์เป็นสัมมาสมาธิที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 จึงจะสามารถเห็นธรรมะภายในได้

              แต่การที่ใจของมนุษย์ไม่สามารถหยุดนิ่งสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายได้โดยง่ายก็เพราะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มี "เหยื่อล่อทางใจ" ได้แก่รูป รส กลิ่น เสียงสัมผัส ที่กระตุ้นให้ภายในใจเกิดการปรุงแต่งอารมณ์ เรียกว่า ธรรมารมณ์ ที่เป็น "นิวรณ์ 5" คือ อารมณ์ ที่เป็นเครื่องขวางกั้นการหยุดนิ่งเป็นสมาธิของใจ ได้แก่ ความอยากในกาม (กามฉันทะ), ความขุ่นเคืองแค้นใจ (พยาบาท), ความง่วงเหงาหาวนอน (ถีนมิทธะ), ความฟุ้งซ่าน รำคาญใจ (อุทธัจจกุกกุจจะ), ความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา)

              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้ว่า รูป รส กลิ่น เสียงสัมผัส ธรรมารมณ์นั้นเปรียบเหมือนการนำสัตว์ 6 ชนิดมาล่ามผูกไว้ด้วยกันสัตว์ชนิดใดมีกำลังมากย่อมลากตัวอื่น ๆ ไป แต่เมื่อใดที่นำหลักมาปักไว้ให้หนาแน่น แล้วผูกสัตว์ 6 ชนิดไว้กับหลักนั้นสัตว์ทั้ง 6 ชนิดย่อมหมดกำลังลง

              นั่นก็หมายความว่า การที่ใครจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนกระทั่งใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ

               1) ต้องอาศัยความสงบวิเวกจากอารมณ์ภายใน นั่นคือ ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาตามหลักมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งใจหยุดนิ่งเป็นสัมมาสมาธิที่สมบูรณ์ จึงจะสามารถเข้าถึงธรรมะที่ซ่อนอยู่ในตัวได้สำเร็จ

            2) ต้องอาศัยความสงบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก นั่นคือสถานที่แห่งนั้นต้องปราศจากเหยื่อล่อทางใจที่ทำให้เกิดนิวรณ์ 5 และต้องเป็นสถานที่ที่มีความสะอาด ความสว่างความสงบ อันประกอบด้วยความเป็นสัปปายะ 4 ได้แก่ สถานที่เป็นที่สบาย ปัจจัยสี่เป็นที่สบาย บุคคลเป็นที่สบาย และธรรมะเป็นที่สบาย

          เพราะเหตุสองประการนี้ การฝึกฝนอบรมตนเองของแต่ละคนจึงต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลวัดพระธรรมกายให้มีความเป็นสัปปายะมากที่สุด เพราะหากการดูแลวัดบกพร่องแล้วนอกจากจะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงธรรมของทุกคนแล้ว ยังมีผลกระทบต่อศรัทธาของญาติโยมและชาวโลกที่มีต่อพระรัตนตรัยและภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอีกด้วยการรักษาธรรมะในตัว และการรักษาพระพุทธศาสนาย่อมกลายเป็นงานยากตามมาทันที

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 002 สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041245818138123 Mins