มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบในการสร้างบารมี
...อ่านต่อ
นิสัยพื้นฐานแห่งการบรรลุธรรม 3 ประการ
...อ่านต่อ
เมื่อใดก็ตามที่เราพบเจอบุคคลที่ปฏิบัติมรรคมีองค์ 8
...อ่านต่อ
ต้องได้ต้นแบบที่เป็นครูดีคือ กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
สิ่งแวดล้อมในวัดมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงธรรมอย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
การฝึกตนให้มีคุณสมบัติของผู้บรรลุธรรมได้ง่าย
...อ่านต่อ
ต้องศึกษาหาความรู้จาก "เสนาสนสูตร" ให้เข้าใจ
...อ่านต่อ
ต้องอาศัยความสงบวิเวกจากอารมณ์ภายใน
...อ่านต่อ
เพราะว่าวัดนั้นเปรียบเสมือนดินแดนพระนิพพาน
...อ่านต่อ
ต้องเอาจริงในการฝึกตน คือ ต้องทุ่มชีวิต
...อ่านต่อ
ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 เข้าไป
...อ่านต่อ
ธรรมะภายในตัวคนเรานั้น มีลักษณะเป็นดวง
...อ่านต่อ
มรรคมีองค์ 8 เป็นเส้นทางการตรัสรู้ธรรม
...อ่านต่อ
คนเรานั้นมี "ใจ" อยู่ภายในกาย
...อ่านต่อ
ธรรมะ คือ ธรรมชาติบริสุทธิ์ในตัวมนุษย์
...อ่านต่อ
ผู้ที่ตั้งใจจะฝึกฝนอบรมตนเองไปตามเส้นทาง
...อ่านต่อ
นิสัยเริ่มเกิดในตัวมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
...อ่านต่อ
ปัจจัย 4 คือ อุปกรณ์ในการบ่มเพาะนิสัยดีและชั่ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล