ไม้คู่ยาก

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

มีไม้เท้า
คลำหาทาง
ป้องกันตัว  
ดีกว่ามี

 
 
ใช้ยัน
แกว่งกวัด
ติดตน
ลูกรั้น

 

ยุดกันร่าง
ไล่สัตว์หนี
ผลทวี
อกตัญญู ฯ