ผลงานของผู้มีปัญญา

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใดฉลาดในการแยกแยะเหตุผลการงาน
ขยันตามเวลา ไม่เกียจคร้าน บากบั่น
ทำงานตามเวลา ผลงานของผู้นั้นย่อมสำเร็จ


เตสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๐๘