ธรรมที่อสัตบุรุษยากจะทำตาม

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2547

 

 

เมื่อสัตบุรุษให้สิ่งที่ให้ยาก ทำกรรมที่ทำได้ยาก

อสัตบุรุษย่อมทำตามไม่ได้

เพราะธรรมของสัตบุรุษยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม


 

ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๖๓